Salat-ı Meşişiyye Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Salat-ı Meşişiyye Okunuşu ve Anlamı

Salât-ı Meşişiyye, Hz. Muhammed (S. A. V) e Salat getirmenin çok yararı vardır. Peygamber (As) Allah (C. C) tarafından verilen Makam-ı Mahmut'a sahip olacaktır. O makam öyle yüce bir makamdır ki ahirette Peygamberimiz S. A. V in şefaat yetkisi olacaktır. Bu şefaate layık olabilmek için bol bol salavat getirmemiz gerekmektedir. Peygamber efendimiz için yapılan birçok salât vardır. Bu salâtlardan bi tanesi de Salât-ı Meşişiyyedir.

Bu salât Abdüsselam İbn Meşiş kaddesallahû sırruh hazretlerinin ilâhi bir tecelli ile tertib ettiği bir salâttır. Çok uzun senelerdir tarikat ehli tarafından tefekkür edilmiş ve açıklanmıştır. Tasavvufun en derin konularından tevhid, vahdaniyyet, ehadiyyet ve bunun gibi zor konuları en güzel dille ifade etmiştir. Bu salatın derin manasını anlayabilmek için mutlaka şerhlerine bakmak lazımdır.

Bu salât-ı okuyan Delailül Hayratı iki bin kez hatmetmiş gibi olur. Allah'ın veli kullarının derecesine ulaşır.

Salât-ı Meşişiyye Okunuşu

 

Allâhümme salli alâ men minhünşekkatil esrâru venfelekatil envâru ve fîhirtekatil hakâiku ve tenezzelet ulûmü âdeme fe a'cezel halâika ve lehû tedâeletil fühûmü felem yüdrikhü minnâ sâbikun ve lâ lâhıkun, fe riyâdul melekûti bi zehri cemâlihî mûnikatün ve hayâdul ceberûti bi feydı envârihî mütedeffekatün ve lâ şey'e illâ ve hüve bihî menûtun, iz lev lel vâsitatü le zehebe kemâ kıylel mevsûtu, salâten telîku bike minke ileyhi kemâ hüve ehlül. Allâhümme innehû sirrukel câmiud dellü aleyke ve hıcâbükel a'zamül kâimü leke beyne yedeyke. Allâhümme elhıknî bi nesebihî ve hakkıknî bi hasebihî ve arrifnî iyyâhü ma'rifeten eslemü bihâ min mevâridil cehli ve ekrau bihâ min mevâridil fadli vahmilnî alâ sebîlihî ilâ hadratike hamlen mahfûzan bi nusratike vakzif bî alel bâtrii fe edmeğahû ve zücce bî fî bihâril ehadiyyeti, venşülnî min evhâlit tevhıydi ve ağrıknî fî ayni bahril vahdeti, hattâ lâ erâ ve lâ esmea ve lâ ecide ve lâ ühısse illâ bihâ, vec'alil hıcâbel a'zame hayâte rûhıy ve rûhahû sirra hakıykatî ve hakıykatehû câmia avâlimî, bi tahkıykıl hakkıl evveli, yâ evvelü yâ âhıru, yâ zâhiru yâ bâtınü isma' nidâî bi mâ semı'te nidâe abdike zekeriyyâ, vensurnî bike leke ve eyyidnî bike leke, vecma' beynî ve beyneke ve hul beynî ve beyne ğayrike. Allâh, Allâh, Allâh. İnnellezî ferada aleykel kur'âne le râddüke ilâ me'âd. Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ raşedâ. Rabbenâ âtinâ fid dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr. İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne alen nebiyy, yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ.

Salât-ı Meşişiyye Anlamı

 

Allah'ım! Kendisinden sırların parladığı ve nurların yayıldığı kimse üzerine rahmet eyle.

Hakikatlerin O 'na yükseldiği, mahlûkatın âciz kaldığı ve insanoğlunun bütün bilgilerinin kendisine devamlı olarak indiği kimseye rahmetini indir. Bizden önce gelen hiç kimsenin ve O'nun peşinden gelenlerin idrak edemedikleri anlayışların, kendisi için kolaylaştırıldığı kimseye rahmetini yağdır. Melekût bahçelerinin O'nun güzelliğinin aydınlığı ile sevindiği; ceberut taşkınlıklarının O'nun nurlarının feyzi ile önlendiği ve her şeyin kendisi ile ilgili olduğu kimseyi bağışla. Çünkü eğer vasıta olmasaydı denildiği gibi vasıta olunan da geçer giderdi. Yâ Rabbi! Sana yaraşır şekilde onu bağışla. Nitekim O zaten buna layıktır. Yâ Rabbi! Şüphesiz ki O, Sana delâlet eden toplayıcı sırrındır. Yâ Rabbi! Beni de O'nun nesebine ilhak eyle. Beni sağlamlaştır. Ey Allah hm! O 'nu bana öyle bir tanıt ki, ben o bilgi ile cehalet kaynaklarından uzak olayım ve fazilet kaynaklarından doyasıya içeyim. Yâ Rabbi! Bana olan yardımınla beni, O'nun yolu üzere, Zâtının huzuruna ulaştır. Yâ Rabbi! Beni bâtılın üzerine öyle bir şiddetle at ki, onun kökünü kazıyayım. Yâ Rabbi! Ehadiyet denizlerinde beni koştur ve bataklıklardan beni çekip çıkar. Yâ Rabbi! Beni, Vahdet denizinin kaynağına batır. Tâ ki, ancak O 'nunla göreyim, O 'nunla duyayım, O 'nunla bulayım ve O 'nunla hissedeyim. Yâ Rabbi! En büyük hicabı, benim ruhumun hakikati eyle. O'nun ruhunu, benim hakikatimin sırrı eyle. O'nun hakikatini de “El-Hakk” ve “El-E vel”in gerçekleştirmesi ile benim (İç) dünyalarımın toplayıcısı kıl. Ey Evvel! Ey hir! Ey Zâhir! Ey Bâtın!Kulun Zekeriyya Aleyhisselam'ın seslenişini duyduğun gibi benim seslenişimi de duy. Seninle, Sana karşı bana yardım eyle. Seninle, Sana karşı beni destekle. Seninle benim aramı birleştir. Senden gayrısıyla benim aramı ayır. Allah! Allah! Allah!“Şüphesiz ki, Kur'an'ı sana indiren (Allah), seni, (İçinden çıkarıldığın Mekke 'ye) geri döndürecektir. ”“Ey Rabbimiz! Bize tarafından bir rahmet indir ve işimizde bize bir başarı hazırla. ”“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber9e salat ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na salat edin ve gönülden teslim olun. ”Allah (C. C.)'ın salatları, selamları, tehıyyeleri, rahmetleri ve bereketleri, bizim peygamberimiz ve Senin de kulun ve ümmî peygamber olan resulün Hz. Muhammed (S. A. V.) 'in üzerine olsun. Yine O'nun âl ve ashabı üzerine olsun. Bütün çift ve tek yaratılan şeyler adedince, yine Rabbimizin tam ve mübarek olan kelimeleri adedince onlara salat-ü selam olsun. İzzet sahibi olan Senin Rabbin, müşriklerin vasıflandırdıkları şeyden münezzehtir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

7 Salavat Okunuşu ve Anlamı

7 Salavat Okunuşu ve Anlamı

İlginizi Çekebilir

Salavat Getirmek Nedir?

Salavat Getirmek Nedir?

Salavat Çekmek

Salavat Çekmek

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Salat-ı Meşişiyye Okunuşu ve Anlamı

Salat-ı Meşişiyye Okunuşu ve Anlamı

Salavat Okunuşu ve Anlamı

Salavat Okunuşu ve Anlamı

Salavat Anlamı Salavatın Anlamı Nedir?

Salavat Anlamı Salavatın Anlamı Nedir?

Salavat Okunuşu ve Anlamı

Salavat Okunuşu ve Anlamı

Salatı Nariye Özellikleri

Salatı Nariye Özellikleri

Güncel

Salavatı Şerifenin Özellikleri

Salavatı Şerifenin Özellikleri

Güncel

Salavatı Azimiyye Okunuşu ve Anlamı

Salavatı Azimiyye Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Salavat-ı Şemsiyye Okunuşu ve Anlamı

Salavat-ı Şemsiyye Okunuşu ve Anlamı

Salavat Duaları Okunuşu ve Anlamı

Salavat Duaları Okunuşu ve Anlamı

Arapça Salavat Okunuşu ve Anlamı

Arapça Salavat Okunuşu ve Anlamı

Salavat-ı Fetih

Salavat-ı Fetih

Salavat Nasıl Çekilir?

Salavat Nasıl Çekilir?

Salatı Künhiyye Okunuşu ve Anlamı

Salatı Künhiyye Okunuşu ve Anlamı

Salavat Nedir? Salavat Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Salavat Nedir? Salavat Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Salavatı Mecule Özellikleri

Salavatı Mecule Özellikleri

1000 Salavat Okunuşu ve Anlamı

1000 Salavat Okunuşu ve Anlamı

Salatu Selam Özellikleri

Salatu Selam Özellikleri