salavat.gen.tr https://www.salavat.gen.tr Salavat, Salavatı Şerife, Anlamı ve Faziletleri tr-TR hourly 1 Copyright 2020, salavat.gen.tr Thu, 21 Mar 2013 00:00:00 +0000 Sun, 16 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Salat-ı Meşişiyye https://www.salavat.gen.tr/salat-i-mesisiyye.html Sat, 17 Nov 2018 18:35:50 +0000 Salât-ı Meşişiyye, Hz. Muhammed (S.A.V) e Salat getirmenin çok yararı vardır. Peygamber (as) Allah (C.C)  tarafından verilen Makam-ı Mahmut’a sahip olacaktır. O makam öyle yüce bir makamdır ki ahirette Peygamberimi Salât-ı Meşişiyye, Hz. Muhammed (S.A.V) e Salat getirmenin çok yararı vardır. Peygamber (as) Allah (C.C)  tarafından verilen Makam-ı Mahmut’a sahip olacaktır. O makam öyle yüce bir makamdır ki ahirette Peygamberimiz S.A.V in şefaat yetkisi olacaktır. Bu şefaate layık olabilmek için bol bol salavat getirmemiz gerekmektedir. Peygamber efendimiz için yapılan bir çok salât vardır. Bu salâtlardan bi tanesi de Salât-ı Meşişiyyedir.

Bu salât Abdüsselam İbn Meşiş kaddesallahû sırruh hazretlerinin ilâhi bir tecelli ile tertib ettiği bir salâttır. Çok uzun senelerdir tarikat ehli tarafından tefekkür edilmiş ve açıklanmıştır. Tasavvufun en derin konularından tevhid, vahdaniyyet, ehadiyyet ve bunun gibi zor konuları en güzel dille ifade etmiştir. Bu salatın derin manasını anlayabilmek için mutlaka şerhlerine bakmak lazımdır

Bu salât-ı okuyan Delailül Hayratı iki bin kez hatmetmiş gibi olur. Allah'ın veli kullarının derecesine ulaşır.

Salât-ı Meşişiyye Okunuşu
   
Allâhümme salli alâ men minhünşekkatil esrâru venfelekatil envâru ve fîhirtekatil hakâiku, ve tenezzelet ulûmü âdeme fe a’cezel halâika ve lehû tedâeletil fühûmü felem yüdrikhü minnâ sâbikun ve lâ lâhıkun, fe riyâdul melekûti bi zehri cemâlihî mûnikatün ve hayâdul ceberûti bi feydı envârihî mütedeffekatün ve lâ şey’e illâ ve hüve bihî menûtun, iz lev lel vâsitatü le zehebe kemâ kıylel mevsûtu, salâten telîku bike minke ileyhi kemâ hüve ehlül.Allâhümme innehû sirrukel câmiud dellü aleyke ve hıcâbükel a’zamül kâimü leke beyne yedeyke. Allâhümme elhıknî bi nesebihî ve hakkıknî bi hasebihî ve arrifnî iyyâhü ma’rifeten eslemü bihâ min mevâridil cehli ve ekrau bihâ min mevâridil fadli vahmilnî alâ sebîlihî ilâ hadratike hamlen mahfûzan bi nusratike vakzif bî alel bâtrii fe edmeğahû ve zücce bî fî bihâril ehadiyyeti, venşülnî min evhâlit tevhıydi ve ağrıknî fî ayni bahril vahdeti, hattâ lâ erâ ve lâ esmea ve lâ ecide ve lâ ühısse illâ bihâ, vec’alil hıcâbel a’zame hayâte rûhıy, ve rûhahû sirra hakıykatî, ve hakıykatehû câmia avâlimî, bi tahkıykıl hakkıl evveli, yâ evvelü yâ âhıru, yâ zâhiru yâ bâtınü isma’ nidâî bi mâ semı’te nidâe abdike zekeriyyâ, vensurnî bike leke, ve eyyidnî bike leke, vecma’ beynî ve beyneke ve hul beynî ve beyne ğayrike.Allâh, Allâh, Allâh. İnnellezî ferada aleykel kur’âne le râddüke ilâ me’âd. Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ. Rabbenâ âtinâ fid dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr. İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne alen nebiyy, yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. 
        
Salât-ı Meşişiyye Anlamı
  
Allah’ım! Kendisinden sırların parladığı ve nurların yayıldığı kimse üzerine rahmet eyle.
Hakikatlerin O ’na yükseldiği, mahlûkatın âciz kaldığı ve insanoğlunun bütün bilgilerinin kendisine devamlı olarak indiği kimseye rahmetini indir.Bizden önce gelen hiç kimsenin ve O ’nun peşinden gelenlerin idrak edemedikleri anlayışların, kendisi için kolaylaştırıldığı kimseye rahmetini yağdır.Melekût bahçelerinin O’nun güzelliğinin aydınlığı ile sevindiği; ceberut taşkınlıklarının O ’nun nurlarının feyzi ile önlendiği ve her şeyin kendisi ile ilgili olduğu kimseyi bağışla. Çünkü eğer vasıta olmasaydı denildiği gibi vasıta olunan da geçer giderdi.Yâ Rabbi! Sana yaraşır şekilde onu bağışla. Nitekim O zaten buna layıktır.Yâ Rabbi! Şüphesiz ki O, Sana delâlet eden toplayıcı sırrındır.Yâ Rabbi! Beni de O ’nun nesebine ilhak eyle. Beni sağlamlaştır.Ey Allah hm! O ’nu bana öyle bir tanıt ki, ben o bilgi ile cehalet kaynaklarından uzak olayım ve fazilet kaynaklarından doyasıya içeyim.Yâ Rabbi! Bana olan yardımınla beni, O ’nun yolu üzere, Zâtının huzuruna ulaştır.Yâ Rabbi! Beni bâtılın üzerine öyle bir şiddetle at ki, onun kökünü kazıyayım.Yâ Rabbi! Ehadiyet denizlerinde beni koştur ve bataklıklardan beni çekip çıkar.Yâ Rabbi! Beni, Vahdet denizinin ka]]> Salatı Künhiyye https://www.salavat.gen.tr/salati-kunhiyye.html Sat, 17 Nov 2018 21:09:01 +0000 Salat-ı Künhiyye, Peygamber efendimiz salât getirmek Allah'ın emridir. Salât getirdiğimiz zaman çok sevap kazanırız. Aynı zaman da duaların kabulüne vesile olduğu gibi hayatımıza da çokça faydası vardır. Salâtların pe Salat-ı Künhiyye, Peygamber efendimiz salât getirmek Allah'ın emridir. Salât getirdiğimiz zaman çok sevap kazanırız. Aynı zaman da duaların kabulüne vesile olduğu gibi hayatımıza da çokça faydası vardır. Salâtların pek çok çeşidi vardır. Bunların en kıymetlilerinden biri Salât-ı Künhiyyedir. Bu salatta geçen "künhü" kelimesi sözlükte öz, kök manasına gelir. Bu kıymetli salatın çok büyük fazileti vardır. Gümüşhanevi hazretleri (kuddise sirruh) şöyle buyurmuştur " Bu salâta hergün devam edenler Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'i (sallallahu aleyhi ve sellem) rüyada görmek şerefini elde ederler.
      
Salat-ı Künhiyye nin okunuşu
     
Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme salli ale'z-zâtil künhi.Kıbleti vücûhi tecelliyâtil künhi aynil künhi fil künhi.El câmiı li hakâıkı kemâli künhil künhi.Elkâimi bil künhi fil künhi.Salâten lâ ğâyete li künhihâ dûnel künhi ve alâ âlihî ve selleme kemâ yenbeğıy minel künhi lil künhi

Allâhümme es’elüke bi nûril envârillezî hüve aynüke lâ ğayruke en türiyenî veche nebiyyike seyyidinâ muhammedin sallellâhü teâlâ aleyhi ve sellem.Kemâ hüve ındeke âmîn 
       
  
]]>
Salavat-ı Şemsiyye https://www.salavat.gen.tr/salavat-i-semsiyye.html Sun, 18 Nov 2018 09:57:47 +0000 Salavat-ı Şemsiyye, Peygamber efendimiz aleyhisselam a salâvat getirmek çok sevap aynı zamanda da bize çok faydası vardır. Peygamberimize salâvat getirmek Allah'ın emridir. Aynı zamanda salavat getirmek duaların kabulüne vesi Salavat-ı Şemsiyye, Peygamber efendimiz aleyhisselam a salâvat getirmek çok sevap aynı zamanda da bize çok faydası vardır. Peygamberimize salâvat getirmek Allah'ın emridir. Aynı zamanda salavat getirmek duaların kabulüne vesile olur. Bu yüzden bolca salavat getirmemiz gerekir. Farklı güzelliklere vesile olan bir çok salavat vardır. Bunlardan bir tanesi de salavat-ı şemsiyyedir.

"Bu salavatı her kim sabah namazının ardından okuyup bunu vird haline getirirse bizim üzerimize gelen feyizler bu salavatı okuyana da gelir. Çünkü bu salâvatın bütün harfi Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) nün izniyle yazılmıştır. (İbrahim Dusüki kuddise sırruh)
       
Salavat-ı Şemsiyye okunuşu 
   
Allahümme salli alez zatil muhammediyyetil latıyfetil ehadiyye* Şemsi semail esrar* Ve mazharil envar* Ve merkezi medari medaril celal* Ve kutbi felekil cemal* Allahümme bi sirrıhi ledeyk* Ve bi seyrihi ileyk* Amin havfi* Ve ekıl asrati* Ve eshib hüznü ve hırsıy* Ve kün li ve huz li ileyke minni* Verzukniyel fenae anni* Ve la tec’alni meftunen bi nefsi* Mahcuben bi hıssi* Vekşif li an külli sirrin mektumin ya hayyü ya kayyüm*
       
Salavat-ı Şemsiyye manası
  
“Allahım, esrar semâsının güneşi, nurların mazharı, celâl yörüngesinin merkezi ve cemâl felekinin kutbu olan Hz. Muhammed’in lâtif ve biricik zâtına salât eyle.Allahım, Senin nezdindeki sırrı ve Sana doğru seyri hürmetine beni korktuklarımdan emin kıl, sürçme ve inhiraflarıma istikamet ver, hüznümü ve hırsımı gider, benimle ol, Sana yönlendirmek üzere beni benden al, kendimden fâni olmakla beni rızıklandır, beni nefsimle imtihan etme, basar ve basiretimi beşerî hislerimle perdeleme. Her gizli sırrı bana aç, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Hayy, yâ Kayyûm. (3 defa okunmalı)”
]]>
Ala Rasulina Salavat https://www.salavat.gen.tr/ala-rasulina-salavat.html Sun, 18 Nov 2018 15:49:03 +0000 Alâ Rasûlina Salavat; anlam itibari ile "Rasûlullâh üzerine salavât getirin" anlamına gelen Alâ Rasûlina Salavat, farz namazlardan sonra, namazın en sonunda tesbihata geçmeden önce cemaatte müezzin Alâ Rasûlina Salavat; anlam itibari ile "Rasûlullâh üzerine salavât getirin" anlamına gelen Alâ Rasûlina Salavat, farz namazlardan sonra, namazın en sonunda tesbihata geçmeden önce cemaatte müezzin tarafından söylenir. Tesbihata geçildiğinin habercisi gibidir. Duayı öncesinde ve sonrasında, Rasûlullâh Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) salavât getirerek yani, dua ederek başlamak ve bitirmek duanın kabul olunurluğu için önemlidir. Bunu yapmayı, Kendisi de bizzat telkin etmiştir. Namazdan sonra Alâ Rasûlina Salâvat denilir.

Sonra herkes salavât getirir. Devamında, "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym" denir. Anlamı; " Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'a dır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararlarını yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır." 

Namazdan Sonra 33 lük Tesbihat,

Bundan sonra Ayetel kürsi okunur. Ayetel Kürsi'nin devamında otuz üçer kere, Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahuekber tesbihatı çekilir. 

Tesbihler çekildikten sonra; "Lâ ilâhe illâllahu vahdehu lâ şerikeleh. Lehûl-mülkü ve lehûl-hamdû ve hüve alâ külli şeyin kadir" Anlamı: "Allah'u Teâlâ'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece O'dur, ortağı da yoktur. Bütün mülk O'na aittir. Bütün hamdü senalar O'nadır. O her şeye kadirdir." denir ve;  "Sübhane Rabbiyel aliyyil a'lel Vehhâb", "Yüce, ulu ve lütûfkâr olan Rabbimi tesbih ederim." diyerek duaya geçilir. Burada duaya salavât ile başlayıp salavât ile bitirmek, dualarımızın kabulü için daha uygun ve güzel bir davranış olacaktır. En son "El Fatiha" denildiğinde de, yine Fatiha'nın başında ve sonunda salavât koymak tavsiye edilir. 


Not: .Arapçadaki bütün harfler türkçede bulunmadığından bu okuyuşlar sadece yakın bir okuyuştur.

]]>
1000 Salavat https://www.salavat.gen.tr/1000-salavat.html Mon, 19 Nov 2018 15:20:15 +0000 1000 Salâvat; Salâvat, Rasûlullah Efendimiz Sallâllahu Aleyhi ve Sellem'e selam göndermek ve dua etmektir. Şu bir gerçektir ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Salâvat getirmek biz Müslümanların ömür 1000 Salâvat; Salâvat, Rasûlullah Efendimiz Sallâllahu Aleyhi ve Sellem'e selam göndermek ve dua etmektir. Şu bir gerçektir ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Salâvat getirmek biz Müslümanların ömür boyu mükellef olduğu hasbi (karşılık beklemeden, gönüllü olarak yapılan) bir görevdir. Kur'an-ı Kerim'de Azhab Suresi 56. ayette ve rivayet edilen birçok sahih hadislerde, Salâvat getirmek hakkında emirler bulunmaktadır. "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed" demek, namazlarda okuduğumuz "Salli ve Barik" duaları da birer salâvattır. Salâvat getirmeyi üzerimizde bulunan bir borç olarak görmeli ve her fırsatta sürekli Salâvat getirmeliyiz. Salâvat getirirken dünyevi bir menfaat ve karşılık beklememeliyiz. 

Salavat Okurken Niyeti Halis Almak,

1000 Salavat, 41 Yasin, 4444 Tefriciye gibi sayı belirtilen dua ve zikirler konusunda ise, Namaz sonrası tesbihattaki tesbih, tahmid ve tekbir gibi bazı rivayet edilen sahih bilgiler hariç, herhangi bir emir ya da tavsiye yoktur. Kişi eğer bu sayılara takılıp, Sünnet, Farz yada emir gibi inanışlarla okur ise Bid'at olur. İbadetlere bid'at karıştırmak ise büyük günahtır. Bazı insanların Salâvatlara peşin dünyevi istekleri yükleyerek okumaya başladıkları bilinmektedir. Halbuki dünyevi bir istekle okunacak Salâvatlarla bu istekler kesinlikle  yerine gelecek diye bir dini hüküm yoktur. Salâvattaki amaç, sadece Rasûlullâh (S.A.V.) in sevgisine ve şefaatine nail olmaktır. Dünyevi istekler barındıran ve Salâvat çekerek yapılacak dualarda ise, Efendimiz Aleyhisselâtü Vesselam'ın hatırıylada isteklerimizin yerine yerine gelme ümidinden başka bir düşünce olmamalıdır. Sayıların hiç etkisi yoktur demek yanlış olabilirse de, ilk amacın Allah'u Teâlâ'nın rızasını kazanmak olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. 
]]>
Peygamberimize Salavat https://www.salavat.gen.tr/peygamberimize-salavat.html Tue, 20 Nov 2018 08:01:13 +0000 Peygamberimize Salavat; Rasûlullah Efendimiz (S.A.V.)'e Salâvat getirmek bilindiği üzere her Müslümana, Azhap Suresi 56. Ayetinde buyurulmasıyla farzdır. Ayrıca, bizzat Hadis-i şeriflerde de Habibullah Peygamberimize Salavat; Rasûlullah Efendimiz (S.A.V.)'e Salâvat getirmek bilindiği üzere her Müslümana, Azhap Suresi 56. Ayetinde buyurulmasıyla farzdır. Ayrıca, bizzat Hadis-i şeriflerde de Habibullah Efendimiz Aleyhisselam kendisine Salâvat getirmenin önemini Müslümanlara bildirmiştir. Zaten Alemlerin, O'nun (S.A.V) hürmetine yaratılmış olduğunu bilen ve idrak eden bir Müslümanın, Rasûlü Zişan Efendimizin ismini her duyduğunda Salâvat getirmesi gerekir.  İmtihan için gönderilmiş olduğumuz bu dünyada bize yapmamız gerekenleri, Allahü Teala'nın buyruklarını ve yasaklarını bize öğreten, her insanın gitmek istediği cennetin anahtarını bize veren Rasûlullah Efendimiz ( S.A.V )'e, mübarek ismini her duyduğumuzda, her aklımıza geldiğinde (ki aklımızdan hiç çıkmaması gerekir)  bolca salavat getirmek her Müslümanın boynunun borcu sayılır. Nebiyullah Efendimiz Aleyhisselama Salâvat getirerek, kendisine Selam göndermiş ve dua etmiş oluruz.  Rasûlullah ( S.A.V )'a Salâvatlarımız için görevlendirilmiş melekler vardır ve kim salavat getirirse bu melekler bu selamı kendisine derhal ulaştırır. Bunun haricinde, Cuma günleri ise Allah'u teâlâ'nın izniyle, çekilen salavatları kendisi bizzat işitir ve karşılığını verir. Bunu düşünerek bir Müslümanın bol bol salavat getirmesi, manevi huzurunun artmasını sağlar. İçinde riya olsa dahi kabul olunan tek ibadet Efendimiz Aleyhisselam'a Salâvat getirmektir. Her İki dünya saadeti için yapılacak çok faydalı bir ibadettir. Allah'u Teâlâ'nın rızasını ve sevgisini, Rasûlullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in muhabbetine ve duasına nail olmak için bulunmaz fırsatlardan birisidir. Rasûl-i Ekrem Efendimiz, 'kendisine nasıl salât okuyacaklarını' soran sahabe efendilerimize cevap olarak, namazlarda okunan "Salli ve Bârik duaları", ve içerisinde Hz. İbrahim'in ismi geçtiği için "salât-ı İbrâhîmiyye" dualarını okumalarını tavsiye etmiştir. Başka hadislerde de, "salât-ı tüncina" ve "salât-ı tefriciye" lerden bahsetmiş ve övmüştür. Bunların haricide de Rasûlullah (S.A.V.)'e salâvat getirmenin birçok şekillerinden bahsedilmiş ve bununla ilgili pek çok çalışma yapılmış, kitaplar yazılmıştır.

Peygamberimize Salâvatlar; Rasûlullah Efendimizin ismini her duyduğumuzda "Aleyhisselam" veya "sallâllahu aleyhi ve sellem" demek de salavattır. Bunun haricinde pek çok salâvat çeşidi vardır. Bunlardan en yaygın olanlar; 

Salavât; Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.

Salli ve Bârik Duaları; Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime, inneke hamidum Mecîd.

Allâhümme Bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ İbrahime ve alâ  âli İbrahim, inneke hamidüm Mecîd.

Salât-ı İbrâhîmiyye; Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrahîme ve alâ âli Ibrâhîm ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhamed, kemâ bârakte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi'I- âlemîn inneke hamîdün Mecîd

Salât-ı Tefriciye; Allâhümme salli salâten kâmieten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedenillezî tenhallü bihil uGad. Ve tenferûcü bihil kürabû ve tüGdâ bihil havâicu ve tünâlü bihir rağaibû ve hüsnül Havâtimi ve yüstesGâl ğamamû bivechihil kerîm. Ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lûmil lek.

Salât-ı Tuncîna; Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tüncina bihâ min cemî'ıl-ehvâli vel âfât. Ve teGDıy lenâ bihâ cemîAlhacât. Ve tüTahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyiât. Ve terfeunâ bihâ 'ındeke eğled-deracât. Ve tübelliğunâ bihâ eGSal ğayati min cemî'ıl-Hayrati fil-hayati ve ba'del-memât. Birahmetike yâ erhamerrahîmîyn.

Diğer Bazı Salâvatlar; Allâhümme Salli ve Sellim ve Bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin]]> Kısa Salavat https://www.salavat.gen.tr/kisa-salavat.html Tue, 20 Nov 2018 13:27:54 +0000 Kısa Salavat; Rasûlullah Efendimiz (S.A.V.)'e selam göndermek ve O'nu anmaya salâvat çekmek denir. Salâvat çekmek, Azhap Suresi 56. ayette mealen;

Kısa Salavat; Rasûlullah Efendimiz (S.A.V.)'e selam göndermek ve O'nu anmaya salâvat çekmek denir. Salâvat çekmek, Azhap Suresi 56. ayette mealen; " Allah ve melekleri Nebi'ye çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O'na çokça salât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin." buyurulmasıyla tüm Müslümanlara farzdır. Bu sebeple her Müslümanın, Efendimiz Aleyhisselam'ın ismini her duyduğunda salavat getirmesi gerekir. Nebiyullah Efendimizin (S.A.V.) hadisinde; "Üzerime salâvat getirirseniz, Allah (C.C.)'da sizin üzerinize salâvat getirir." buyurmasını dikkate alarak, bol bol salâvat çekmek gerekir. Salâvat çekmenin önemini bildiren daha birçok hadis vardır. Bunlardan bir kaç tanesi;

 • "Her dua semaya yükselmekte güçsüzdür. Bana salât edince gücüne kavuşur, yükselir (icabet makamına)..."
 • "Kim bana bir kere salât ederse, Allah ona on kere salât eder; onun on günahını siler; onu on derece yükseltir."
 • "İnsanlardan bana en yakın olanı, bana en çok salât getirendir."
 • "Her kim cennette bana yakın olmak isterse, o nispette bana salât etsin."
 • "Her biriniz Allah'u Teâlâ'dan bir dilekte bulunmak istediği zaman, evvela O'na şanına yakışır şekilde hamd etsin, sonra Rasûlune salât etsin, ondan sonra duasını yapsın. bu amacına ulaşmak için daha elverişlidir."

Salâvat Çekmenin Faziletleri; 

Müslüman kişinin salâvat çekmesi, manevi derecesini yükseltir. Amelleri tahrir eder ve yapılan hataları kapatır. Allah'ın (C.C.) Rasûlune (S.A.V.) salâvat getirmek, çok bereketli, çok faziletli olup saadeti dareyn (her iki dünya, dünya ve ahiret saadeti) için oldukça faydalı bir ibedettir. 

Salavatlar; Rasûlullah Efendimiz (S.A.V)'e getirilecek bir çok Salâvat bulunmakla birlikte, "Allahümme salli alâ Muhammed" demek dahi yeterli olmaktadır. Bununla birlikte; "Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed" en yaygın olan Salâvattır. Namazlarda okuduğumuz Salli ve Bârik duaları da yine herkesin bildiği bir Salâvat olarak bolca okunmalıdır. Salâvat Çekerek,  Allahü Teâlâ'nın rızasını ve rahmetini,  meleklerin istiğfar ve dualarını kazanacağımızı düşünerek bol bol salavat getirmeliyiz. 

]]>
Salavat Çekmek https://www.salavat.gen.tr/salavat-cekmek.html Wed, 21 Nov 2018 11:19:42 +0000 Salâvat Çekmek; Salât kelimesi sözlükte "dua, rahmet, tanzim" gibi anlamlara gelir. Çoğulu ise Salâvattır. Hz. Muhammed Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in manevi şahsiyetini selamlama anlamındadı Salâvat Çekmek; Salât kelimesi sözlükte "dua, rahmet, tanzim" gibi anlamlara gelir. Çoğulu ise Salâvattır. Hz. Muhammed Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in manevi şahsiyetini selamlama anlamındadır. "Aleyhi's-sâlatü ve's-selâm" veya "sallallahu aleyhi ve sellem"  bilinen en kısa salavatlardır. Bu şekilde dua etmeye Salâvat Çekmek ve ya Salâvat getirmek denir. 

Azhâb Suresi 6. ayette mealen; "Allah ve melekleri nebiye salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de O'na salât edin ve O'nu tam bir teslimiyetle selamlayın" buyurulur. Ayette, Allah'u Teâlâ'nın Rasûlullah'a salâtının O'na rahmet etmesi ve O'nu meleklerin katında övmesi, meleklerin Selahattin'in ise Nebiyyullah Aleyhisselam için istiğfarda bulunmaları ve müminlerin Salâtının, Allah'tan (C.C) peygamberin kendi kasımdaki makamını icra etmesi için dua ettikleri anlamındadır. ayeti kerimenin ikinci bölümünde geçen "tam bir teslimiyetle selamlama" tabiri ise muhtemelen namazların son oturuşunda ki Efendimiz ( S.A.V ) için okunan dualarda manevi şahsiyetini selamlama ve O'nun emirlerine tam anlamıyla boyun eğme şeklinde anlaşılmıştır. 

]]>
Salavat Ve Anlamı https://www.salavat.gen.tr/salavat-ve-anlami.html Thu, 22 Nov 2018 10:59:40 +0000 Salavat ve anlamı, Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali  Muhammed.  Salavat, salat kelimesinin çoğuludur, salat dua demektir. Peygamber efendimiz için yapılan dualara salavat getirmek denir. Kuran-ı kerim de (Allah ve m Salavat ve anlamı, Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali  Muhammed.  Salavat, salat kelimesinin çoğuludur, salat dua demektir. Peygamber efendimiz için yapılan dualara salavat getirmek denir. Kuran-ı kerim de (Allah ve melekleri Resule salat ediyor. Ey iman edenler sizde salat edin) buyruluyor. Peygamber efendimiz bir hadisi şerifte bana bir salavat getirene Allah ve Melekleri 70 salat getirir diye söylemiştir.

Salavat ve anlamı: Allah'ın salat etmesi rahmet, meleklerinki dua, müminlerinki onun şefaatını istemektir. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed demektir, Peygamber efendimizin ismi anılınca Aleyhisselam ve ya aleyhissaltu vesselam ya da sallallahu aleyhi ve sellem demekle de dua edilmiş olunur.

Salavat ve anlamı: Namazda Ettehiyyatu'dan sonra okunan salli ve barik de Salavattır .Salavatı şerife okumanın rahmeti çoktur. Kıyametde bana en yakın ümmetim bana en çok salavatı şerife getirendir. Allah (cc) buyuruyor ki bana en layık olan Kuran-ı Kerimi en çok okuyandır. Kuran okumayı bilmeyenler salavatı şerife getirsin farkına varır ona cevap veririm, ve aleyküm selam derim, sevabını da ayrıca alır, diye buyurmuştur.

Salavat Ve AnlamıSalavat ve anlamı: Peygamber efendimiz hadisi şerifte buyurmuştur ki cuma günleri kim bana 80 salavat getirirse 80 yıllık günahı af olur. Salavat getirmek zekattır, Zekat günahların affı ve temizliktir. Cuma günleri bana çok salavat getirin, bunlar bana bildirilir bir melek gelir haber verir, falan oğlu filan sana selam söyledi der. Cebrail aleyhisselam bana dedi ki ya Nebi senin ismin anılınca sana salavat getirmeyen cehenneme gider,azap çeker.

Salavat ve anlamı:Peygamberine ömür de bir defa salavat getirmek farz, bir sohbette bir yazıya başlarken bir defa salavat getirmek vaciptir, vacibi isteyerek bırakan azabı hak eder. Peygamber efendimiz,  Hz. Ayşe'ye  ömründe birkez Allahümme salli ala Muhammedin ve ala cemi'li enbiyal velmürselin de, bütün günahların af olsun dedi.

Salavat ve anlamı: Peygamber efendimizin yanına 4 büyük melek geldi, Cebrail aleyyilhisselam dedi ki ya Resulallah her gün on salavat getirenin elinden tutar sıratı kuş gibi geçiririm, Mikail aleyhisselam ben de kevser havuzundan kana kana su içiririm, İsrafil aleyhisselam bende başımı secdeye koyarım Allah onu affedinceye kadar başımı secdeden kaldırmam, Azrail aleyhisselam dedi ki bende onun ruhunu Peygamberler gibi kabzederim. Peygamber efendimiz bu ne büyük ihsan ya Rabbi dedi.
]]>
7 Salavat https://www.salavat.gen.tr/7-salavat.html Fri, 23 Nov 2018 01:08:04 +0000 1. Bi Adedi Elf Salavatı Allahümme salli ala seyyidina muhammedin bi adedi elfi enfasıl mahlükat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi eş'aaril mevcudat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi sevakini 1. Bi Adedi Elf Salavatı 
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin bi adedi elfi enfasıl mahlükat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi eş'aaril mevcudat. Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi sevakinil erdı vessemavat. ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi hrufil levhı ved-deavat Ve salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi küllil ma düüdat velma lüamt. min evveli ezelihii ve evsatı haşrihii ve ahıri bakaaihii ve ala alihi ve sahbihit-tayyibiynet-tahiriyne ecmaıyn. Bi rahmetike Ya erhamerraahımiyn.

2. Salat-ı Münciye
Allahümme salli alaa seyyidina Muhammedin ve alaa aali seyyidina Muhammed Salaaten tünciynaa bihaa min cemıy'ıl-ehvaali, ve'l efaat. Ve takzıylenaa bihaa cemiy'al haacaat ve tütahhirunaa bihaa min cemıy'ıs seyyi'aat ve terfeunaa bihaa ındeke e'led-deracaat ve tübelligunaa bihaa aksal gaayaat. Min cemiy'ıl hayraat-i fil-hayaati ve ba'del memaat. İnneke alaa külli sey'in kadiyr.

Anlamı: Yüce Allah'ım Sevgili Efendimiz Muhammed'e ve onun ehl-l beytine bizi tüm afet ve korkulardan kurtaracağın, tüm ihtiyaçlarımızı vereceğin, işlemiş olduğumuz tüm günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki seviyelerin en yükseğine yükselteceğin, yaşamdan ve ölümden sonra tüm hayırların nihayetine ulaştıracağın bir şekilde sen bizlere rahmet eyle. Sen muhakkak her şeye kadir olansın. 

3. Hazreti Sddıyk'ın (R.a) Salatı
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Muhammed. Ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim. Euzü billahi minelhemmi vel hzuni ve minel cübini vel buhuli ve minel aczi vel keseli ve min galebetit deyni ve kahrir rical. 

4. Salat-ı Nariye (salat-ı tefriciyye)
Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen taammen alaa seyyidina Muhammedinillezii tebhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tükzaa bihil-havaaicü ve tünaalü bihir-ragaaibü ve husnül havaatimi ve husnül havaatim. Ve yüstesgalgamaamü bi vechihil keriim ve alaa aalihii ve sahbihii fii külli lem-hatin ve nefesin bi adedi külli ma'lümin lek.

Anlamı: Ey yüce Allah'ım kendisinin hürmetine düğümler çözülebilen kederler, gamlar açılan, bütün isteklere, hüsn-i hatimelere güzel akibetlere nail olan ve kerem 8cömertlik) sahibi olan yüzü-suyu hürmetine bulutların dahi yıkandığı Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya (s.a.v) ile onun al ve ashabına her nefeste ve her bakışta zatınca malum olan kişi sayısınca, kamil bir rahmet ile tam bir selamet ile bizlere ihsan eyle ya rab.'' Her gün sevgili Peygamberimize çok sayıda salevat okunması gerekir. Özellikle de salat-ı fethiyye'ye, salat-ı nariye ve salat-ı münciye'ye mutalak devam edilmesi gerekir. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda eğer bunların hatmini yaparak dua eder iseniz Yüce Allah bütün isteklerinizi kabul eder. Salat-ı nariye'nin hatmi dört bin dört yüz kırık dört, salat-ı münciyye'nin hatmi ise tam bin kez okunması gerekir.

7 Salavat5. Kudretten Taş Üstüne Yazılan Salevat
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bahri envarike ve ma'dini esraarike ve lisani huccetike ve aruusi memleketike ve imami hazretike ve tıraazi mülkike ve hazaini rahmetike ve tarıykı şeriy'atikel mütelezzizi bi tevhıydike insani aynik vücüüdi vessebebi fii külli mevcuudin ayni a'yani halkıkel mütekaddimi min nuri zıyaike. Salaten tedüümü bi devamike ve tebka bi bekaike la müntehe leha düne ılmike salaten turzıyke ve turzıyne ve terza biha anna Ya rabbel alemiyn.

Anlamı: Yüce Allah'ım Peygamber efendimizin üstüne salat eyle: sırlarının madeni, memleketinin el sürülemeyen gelini, nurlarının denizi, mülkünü süsü, hazretinin imanı ve rahmetinin haznedarı şeriatının yolu o olsun ki senin tevhidin ile lezzetlenir. Vü]]> Cuma Salavatları https://www.salavat.gen.tr/cuma-salavatlari.html Fri, 23 Nov 2018 20:55:29 +0000 Cuma Salavatları, cuma günü okunacak en önemli dualardan biri salâvat çekmektir. Cuma günü Müslümanlar bayramı olan bu günde çekilmesi çok büyük cevaplar kazandıran Salavatları vardır. Cuma günü Peygamber efendimize salâv Cuma Salavatları, cuma günü okunacak en önemli dualardan biri salâvat çekmektir. Cuma günü Müslümanlar bayramı olan bu günde çekilmesi çok büyük cevaplar kazandıran Salavatları vardır. Cuma günü Peygamber efendimize salâvat getirmek gerekir. En büyük cevaplardan biri budur. Peki cuma günleri hangi Salavatları çekilmelidir. 

Cuma SalavatlarıSalât-u Selam ve Salâvat ı Şerifler

Bismillahirrahmanirrahim
 • Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyidine Muhammedin bi adedi ilmike.
 • Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el- müştemili alal hakayiki.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim
 • Allahümme salli ala men hatemte bihirrisalete ve eyyedtehu binbaşı vel kevseri veşşefaati.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh.
 • Allahümme salli ala Muhammedin kemâ huve ehlühû, Allahümme salli ala Muhammedin kemâ tuhibbü ve terda lehü.
 • Salavâtullâhi ve melâiketihi  ve enbiyânihi ve resulihi ve cemîi halkîhi ala seyyidina Muhammed ve ala âlihi ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekâtuhû.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma fi ilmihi salaten daimeten bi devamı mülkillah.
 • Allahümme enzilhül mak' adel mukarrebe indeke yevmel kıyâmati
 • Allahümme salli ala Muhammedin ve Adem'e ve Nuh' in ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve Yusuf  ve İshak ve Yakup ve İdris ve Süleyman ve Zekeriya ve Zülküf ve Hud ve Şit ve Salih ve Zülkarneyn ve Şuayp ve Hızır veİlyas ve Davut ve Lokman ve Uzeyr ve Yunus ve Lud ve Yuşa ve Danyal ve Ehli beyti Mustafa ve ma beynehum minen nebiyyine vel murselin, salavâtullâhi ve selamûhu aleyhim acmain
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve tekabbel sefâatehül Kübra ve erfe' a derecetehül ulyâ ve âtihi sü' lehü fil ahireti vel ûlâ kemâ âteyte İbrahim' e ve Musa
 • Allahümme salli ve sellim alennebiyyin Muhammedin hatta lâ yebka min selatike seyün ve barik alennebiyyin Muhammedin hatta lâ yebka min berekatike şey ün verham nebiyye Muhammedin hatta lâ yebka min rahmetine şey ün.
 • Allahümme salli ala ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in amillahi ve ifdalih
 • La ilahe illallahu adele kelimâtihi La ilahe illallahu adele halkıhî La ilahe illallahu zînete arşivi, La ilahe illallahu mile semâvatihi Lailahe illallahu mile zalike meahü vel hamdulillahü misle zalike meahü, Allahümmağfir li zunûbi
Önemli Not: Arap alfabesinde bulunan bütün harfler türk alfabesinde bulunmadığından burada yazılanlar sadece yakın bir okuyuştur. Bilenden ağız yolu ile öğrenmek daha makbuldur.
]]>
Salavat Şerif https://www.salavat.gen.tr/salavat-serif.html Sat, 24 Nov 2018 16:50:24 +0000 Salavat Şerif, Salavat Peygamber efendimizi anmak ve ona selam göndermektir. Peygamber efendimiz in bir hadisin de şöyle; (insanların en cimrisi, ismim anıldığında bana salavat getirmeyendir.) diye buyurmuştur. Biz bu hadisi Salavat Şerif, Salavat Peygamber efendimizi anmak ve ona selam göndermektir. Peygamber efendimiz in bir hadisin de şöyle; (insanların en cimrisi, ismim anıldığında bana salavat getirmeyendir.) diye buyurmuştur. Biz bu hadisi şerifi, okuyup, duyup ta daha hala nasıl olur da ona, yani peygamberimize salavatı şerif getirmeyi erteleriz. Hadi şimdi gelin birlikte peygamberimize salavatı şerif getirelim. 

"Allahümme salli ala seyidina muhammedin ve ala ali seyidina muhammed".
Eğer uzun geliyorsa,
"Allahümme salli ala seyidina Muhammed"
"de diyebilirsiniz.  Salavatın bir deyişle de, dua, istiğfar, rahmet, tebrik anlamı da taşır. Kur' an-ı Kerim'de de bu konuya yer verilmektedir. Mesela, Ahzab suresi nin 56.ayetin de Peygamber Efendimize (sav) salavatı selam getirmek emrediliyor. Bir başka konudanda bakarsak, Allah cc. namaz kılmamızı, oruç tutmamızı, ve bir çok ibadetleri Kur'an-da bize emretmektedir. Ama Allah (c.c.) yapmaz. Allah cc. Azhab suresinin 56. ayetin de, bizim peygamberimiz Hz. muhammed e melekleri ile kendisine salavat getirdiğini söylüyor. Kendi yapmış olduğunu biz kullarına da emrediyor. Bizler de peygamber efendimiz için, her gün salavatı şerif getirmeye önem göstermeliyiz. 

Peygamberimiz( sav) bir başka hadislerinde de, şöyle buyurmaktadır; 
 •  "İnsanlardan bana en yakın olanı bana en çok salat getirenidir." 
 • "Kim bana salat getirmeyi unutursa, ona cennetin yolu unutturulur." 
Biraz da salavatı şeriflerle örnekler verelim. Bir çok salavatı şerif vardır. 
 • SallAllahu aleyhi ve sellem, anlamı; Allah (cc.) ona salatu selam etsin. 
 • Aleyhisselam, anlamı; Allah'ın  (cc.) selamı onun üzerine olsun. 
"Sahabilerden bir zat, Rasulullah (sav) ile şöyle konuştu"; 
 • Ya Rasulullah, ben senin üzerine çokça salavat getiriyorum. Buna zamanımı ne kadar ayırayım... 
 • Dilediğin kadarını!. 
 • Dörtte biri nasıl... 
 • Dilediğin kadarını yap. Arttırırsan senin için daha hayırlıdır!. 
 • Üçte biri nasıl... 
 • Dilediğin kadar yap. Arttırırsan senin için daha hayırlı olur! 
 • Yarısını ayırsam zamanımın... 
 • Dilediğin kadar yap. Arttırırsan senin için daha hayırlı olur! 
 • Ya zamanımın hepsini ayırırsam salavata... 
 • Bu taktirde yeter, günahların bağışlanır! 
Mesela, namaz da selam vermeden, tahiyyat duasından sonra okuduğumuz salli ve barik duaları en meşur ve en anlamlı dualardır; 

Allahuekber, 
"Allahümme salli ala Muhammed' in ve ala ali Muhammed' in, kema salleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahim, inneke hamidun mecid." 

Allahuekber, 
"Allahümme barik ala Muhammed' in ve ala ali Muhammed' in, kema barekte ala ibrahime ve ala ali ibrahim, inneke hamidun mecid." 

Anlamı;
"Allahım! Muhammed' e ve ailesine rahmet kıl, tıpkı İbrahim'e ve ailesine rahmet kıldığın gibi. Sen övülmeye layıksın, şerefi yücesin. Muhammed'i ve ailesini mübarek kıl, tıpkı İbrahim'i ve ailesini mübarek kıldığın gibi. Sen övülmeye layıksın, şerefi yücesin." 

Amin... 
Önemli Not: Arap alfabesinde bulunan bütün harfler türk alfabesinde bulunmadığından burada yazılanlar sadece yakın bir okuyuştur. Bilenden ağız yolu ile öğrenmek daha makbuldur.
]]>
Salavatı Azimiyye https://www.salavat.gen.tr/salavati-azimiyye.html Sat, 24 Nov 2018 23:32:39 +0000 Salavatı Azimiyye; Seyyid Ahmed Bin İdris tarafından namazlardaki her farz namazından sonra okunan bir salavattır. Din büyüklerinden olan Veliyyullah, Hızır Aleyhisselamdan öğrenmiş ve tüm farz namazlarının arkasından bu salava Salavatı Azimiyye; Seyyid Ahmed Bin İdris tarafından namazlardaki her farz namazından sonra okunan bir salavattır. Din büyüklerinden olan Veliyyullah, Hızır Aleyhisselamdan öğrenmiş ve tüm farz namazlarının arkasından bu salavatı okumaya başlamıştır. Salavatın okunma amacı ise okuyan kişiye Allah'ın onun tarafından istenen maneviyatları vermesi içindir. Ayrıca ruhani varlıkları görmek içinde okunan bir salavattır. Günümüzde bu salavatın okunuşu kalksa da eskiden okunan bir salavattır. 

Salkavatı Azimiyye duası;

''Allahümme inni es'elüke ( inna nes'elüke) binüri vechillahil azim. Ellezi melee erkane arşillahil azim. Ve kaamet bihi Avalimullahil azim. En tüsalliye ala mevlana muhammedin zilkad-ril azim. Ve ala ali nebiyyillahil azim. Bikaderi azameti zatillahilazim. Fi külli Lemhatin ve nefe'sin adede ma fi ilmillahil azim. Salaten daimeten bidevamillahil azim. Ta'zimen lihakkıke ya mevlana ya Muhammedü ya zel hulukıl azim. Ve sellim aleyhi ve ala alin. Misle zalik vema beynena ve beyneh. kema cemağte beynerruhi vennefs. Zahiren ve batınen vekazaten ve menama. Vec'alhü ya rabbi ruhan lizatina min cemi'ıl vücuh. fiddünya kablel'ahire. ya azim.''

Anlamı;

Allah'ım! Yüce Arş'ı kuşatıp kaplayan namütenahi nurun yüzü suyu hürmetine, Allah'ın sonsuz kudretini ayan beyan ifade eden alametler hürmetine, kadri yüce Efendimiz Muhammed (s.a.v.)'e ve aline, her an, Allah'ın ilminin kapsadığı şeylerin adedince rahmet, hayır ve bereket ihsan eyle; öyle bir rahmet, hayır ve bereket ki, daimi ve ebedi olsun. Ey efendimiz Muhammed (s.a.v.)! Ey ahlaki yüce olan! Layık olduğun ve Allah katındaki yüksek derecen sayesinde sen bu övgüyü hak edesin. Allah'ım! İşte bu sevgili kuluna ve aline bir misli daha selam eyle ve vücutla ruh arasını birleştirdiğin gibi benimle O' nun arasını cemeyle. Zahir ve gizli olarak, uyku halinde ve uyanık iken O' nu bana örnek eyle. 

Salavatı AzimiyyeSalavatı azimiyye;

Bu salavat mevlitlerde ikinci kez ayağa kalkışta okunan bir salavattır. Fakat günümüzde bu usul terk ettirilmiştir. Bu nedenlede Rasülüllah Sallallahü Aleyhi ve Sellemin manevi huzurunda kişilerin ayağa kalkmadığı yerlerden dolayı felaketler arttığı için özellikle bu salavatın okunması konusunda duyarlı olmakta fayda vardır. 

Önemli Not: Arap alfabesinde bulunan bütün harfler Türk alfabesinde bulunmadığından burada yazılanlar sadece yakın bir okuyuştur. Bilenden ağız yolu ile öğrenmek daha makbuldur.
]]>
Salavatı Azam https://www.salavat.gen.tr/salavati-azam.html Sun, 25 Nov 2018 05:52:31 +0000 Salavatı Azam, (Büyük salavat anlamına gelir.)Şeyh Muhammed el arifi ve el imam es seyyid muhammed takiyüddin Hz. tarafından; Şeyh Yusuf Bin İsmail’in eserinde (saadetül dara) isimli kitapta yazılıdır. Salavat Salavatı Azam, (Büyük salavat anlamına gelir.)Şeyh Muhammed el arifi ve el imam es seyyid muhammed takiyüddin Hz. tarafından; Şeyh Yusuf Bin İsmail’in eserinde (saadetül dara) isimli kitapta yazılıdır.

Salavatı Azam, Bismillahirrahmanirrahiym, Allahümme inni es’elüke bismikel a’zamil mektubi min nuri vechikel a’lel müebbed, Eddaimil bakıl mühalled, Fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed, Ve es’elüke bismikel a’zamil vahıdi bi vahdetil ehad, El müteali an vahdetil kemmi vel aded, mukaddesi an külli ehad, Ve bi hakkı bismillahirrahmanirrahıymi kul hüvellahü ehad, Allahüssamed, Lem yelid ve lem yuled, Ve lem yekün lehu küfüven ehadün en tüsalliye ala seyyidina muhammedin sirri hayatil vücud, Ves sebebil a’zami li külli mevcud, Salaten tüsebbitü fi kalbil iman, Ve tühaffizunil kur’an, Ve tüfehhimüni minhül ayat, Ve teftehu li biha nural cennat, Ve nuran neıym, Ve nuran nezari ila vechikel kerim, Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Velhamdülillâhi Rabbil Âlemin. 

Salavatı Azam Sırları:

 • 40 gün boyunca, günde 100 kere Salavatı Azam okunursa, Allah’ın birinci sınıf koruyucusu (evliya) yanınızda bulunacaktır.
 • Düşmanı yenmek ve zalimin şerrinden kurtulmak için cumartesi gecesi bin kere okunur.
 • Hırsız ve Düşmanları önlemek için 7 kere okunur.
 • Borç ödemek ve kayıp olan eşyalar için 7 kere okunmalı
 • 5-Baş ağrısı migren ve göz ağrısı için suya 7 kere okunur.
 • 6-Kuyu suyu içine (veya yağmur suyu da olur) ve soğuk süte 7 kere okunup, vücuda şifa niyetine sürülür.
 • İdrar yolu rahatsızlıkları için 7 kere oku.
 • Nefes darlığı, korkulu rüya, üşütme, göğüs ağrısı, uykusuzluk, halsizlik ve tüberküloz için geceleri okunacak.
 • Eş bulma ve evlenme için okunursa çok hızlı sonuç alınır.
 • Muradının yerine gelmesi için, fakir fukaraya sadaka verir, daha sonra bu salavatı yüz kere okur,  sevabını Hazreti Peygamber (s.a.v.) efendimizin ruhuna hediye edersin ve muradını Allah Teala’ dan (celle celalühü) arz edersin.
 • Peygamber efendimizi (s.a.v.) rüyada aleminde görmek istersen yada dünya ve uhrevi bir konu için haberdar olmak istersen yatmadan önce yüz kere bu Salavat-ı Şerife’yi oku ve kıbleye yönelip yat. Yatmadan önce de gül yağı ya da gül suyu sürün. Allah’ın izni ile muradına nail olacağını görürsün.(S. Dareyn) 

Salavatı Azam

Salavatı Azam Faziletleri:

 • Her gün bu Salavatı Azamı yüz kere okuyan, evliyalar zümresine nail olur.
 • Salavatı Azamı okuyanın Rızkı kolay olur.
 • Salavatı Azamı okuyan Düşmanı yener.
 • Kayıp eşya ya da insanların bulunması için fayda sağlar.
 • Borcu ödemeyi kolaylaştırır.
 • Her gün bin kere okunursa rızka kavuşulur.
 • Hastalıkların tedavisi için suya 7 kere okunur.
 • Sıra dışı cin veya bir şekilde insan vücuduna musallat olan şeytanlar için suya okunur.
 • Üzüntü ve kederden kurtulur.
 • Salavatı Azam, büyü ve sihirleri bozar.
 • Salavatı Azamı, okuyan suçsuzun ceza evinden kurtulmasına vesile olur
 • Her türlü istek ve haceti olur
 • Salavatı Azamı okuyan Peygamber Efendimizi rüyasında görür.

]]>
Faziletli Salavatlar https://www.salavat.gen.tr/faziletli-salavatlar.html Sun, 25 Nov 2018 21:25:23 +0000 Faziletli Salavatlar, en önemli olan zikirler salavatlardır. Devamlı olarak salavat getirmek gerekir, çünkü salavat insanlarının amelinin en üstüdür. Birden fazla salavatlar vardır. Salavat özellikle Peygamber Efendimiz (SAV) Faziletli Salavatlar, en önemli olan zikirler salavatlardır. Devamlı olarak salavat getirmek gerekir, çünkü salavat insanlarının amelinin en üstüdür. Birden fazla salavatlar vardır. Salavat özellikle Peygamber Efendimiz (SAV) anmak ve ona her daim selam göndermek için pek çok faziletli olan salavatlar vardır. Her zaman salavat getirilebilir, ancak bazı salavatlar sayı ile ve zaman içinde belirli saatlerde zikredilmesi gerekmektedir. Kendisine salavat getiren kimseyi hem Cenabı Hak hem de Peygamber Efendimiz çok sever. Salavat çekmek her daim Peygamber Efendimizi anarak ona selam göndermektir.

Faziletli SalavatlarYüz Bin Salavata Denk Gelen Faziletli Salavatlar
 • Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinin nuriz zatiyyi ves sirris sari fi saiiril esmai ves sıfati.

Fazileti, bu salavatın fazileti yüz bin salavat gücünde olan salavattır. Bu salavat-ı şerifeyi bir kere okuyan yüz bin defa salavat okumuş kadar sevaba nail olur. Bu salavat sıkıntıların giderilmesi için okunması önerilmektedir. Sabahları ve akşamları 11 kere okunmalıdır. Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur, kim bana bu salavatı şerife'yi okur ise, Cenab-ı hak onu mutlaka bana ulaştırır ve bende o kişinin selamını alırım demiş.

 • Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi sahbihi ve sellim tesliymen bi kadri azameti zatike fi külli vaktin vehıyn.

Fazileti, Ey Allah'ım! senin bu kulun peygamberimin ümmi rasulün Efendimiz Muhammed'e ashabına, onun ailesine, azametinin sonsuzluğuna, her zaman ve her vakit salatu selam eyle. Kamil anlamda esenlikler ver. 

 • Allahümme salli ala muhammedin bahri envarike ve ma'deni esrarik. Ve ayni ınayetike ve şemsi hidayetik. Ve arusi memleketikeve emni vilayetike ve lisani mehabbetike ve imami hadratik. Ve hayri haklık. Ve ehabbil halkı ileyk. Abdike ve habiybike ve rasuliken nebiyyil ümmiyyillezi hatemte bihil enbiya vel mürseliyn. Ve ala melaiketikel mükarrabiyn. Min ehlis semavati ve ehlil eradıyn. Rıdvanüllahi teala aleyhim ecmeıyn. Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn.Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn.

Fazileti, bu salavatı şerif Peygamber Efendimizin (SAV) en kısa zamanda ruhaniyetine kavuşarak makamlardan diğer makamlara ulaşmasını isteyenler bu salavatın kıymetini bilmelidir. Bir defa okuyan yüz bin salavat okumuş sevabı kazanır.

 • Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve mevlana Muhammed'inin nuriz zatiyyi ves sirris sariyyi sirruhu fi cemiy'ıl asari vel esmai ves sıfati ve sellim tesliyma. 

Fazileti, kişi hem sıkıntısı hem de stresten kurtulmak için bu salavat bir iksir olarak kabul edilmiştir. Rasulüllah Efendimiz (SAV) buyurmuştur. kıyamet gününde benim katımda olan insanların en kıymetlisi bana çok selatü selam getiren kişilerdir. 

 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ashabihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi adede ma fi ılmike salaten daimeten bi devami mülkik. 
Fazileti, Ey Allah'ım Peygamber Efendimiz Muhammed'e (SAV) aline, zevcelerine, ashabına, temiz olan sülalesine, ehl-i beytine onlar senin ilminde bulunanalar hem adedinin hem de mülkünün devamınca selam ve salat eyle. 

 

]]>
Fatih Salavatı https://www.salavat.gen.tr/fatih-salavati.html Mon, 26 Nov 2018 12:22:04 +0000 Fatih Salavatı, Kutbül Aktab Ahmed Ticani hz. bu salavatın faziletini Hazreti Rasulüllah' a sorar. "Bir kimse salavatı fatihi bir defa okusa, zamanın başından bu salavatı getirenin okumuş olduğu zamana dek insü cinnin ve mele Fatih Salavatı, Kutbül Aktab Ahmed Ticani hz. bu salavatın faziletini Hazreti Rasulüllah' a sorar. "Bir kimse salavatı fatihi bir defa okusa, zamanın başından bu salavatı getirenin okumuş olduğu zamana dek insü cinnin ve meleklerinin getirdiği salavata eşit sevaba nail olur. Günahı da af olur." buyurdular. Gece uyumadan önce on bir defa okursa, güzel rüya görür. Bu salavatı şerife’ yi 40 gün 40 kere okuyan bağımlılıktan kurtulur. İşi açılır. Bu salavatı fatihi şerifi bin kere okuyanın üzerine Allah'ın rahmeti barış ve bereketi üzerine düşer. Küskün olduğu biri varsa barışır. Günlük ezberden kırk kere okunursa, %100 başarı ve mutluluğa erişir. Sorunu varsa, Allah'ın izni keremiyle çözülür. Salavat-ı Fatih Kilitli tüm kapıları açar ve üç derecesi var. Dış derece, iç derece ve son derecesi “gizli ışık” 

Salavatı Fatih Arapça Duası; "Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym"

Salavatı Fatih Türkçe Manası; Allah’ ım! Kapalı kapıları açan, geçmişe son veren, hakka hakikat ile dyanak olan, mahluku senin doğru yoluna ileten, Efendimiz Muhammed'e (sav ), O'nun aline ve ashabına O'nun yüce kadri kıymetince, salat eyle, selam eyle ve O'nu mübarek kıl.

Fatih Salavatı

Fatih Salavatı Fazilet ve Bazı Sırları; Fatih Salavatı’ nın Yüz yirmi bin salavatı şerife’nin gücünde olduğu, mana alemi ile Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından bildirildi.

 • Bu salavatı şerife okuyanı cehennemden korur.
 • Kırk gün boyunca okuyanın tövbesi kabul olur. Günahları af olur.
 • Cuma gecesi bin kere okuyan Efendimiz (s.a.v) ile rüyada görüşür.
 • Geçmiş tarihde, zamanın Kutbu Muhammed-el Bekri (K.s) Hz'ne ait bu salavat, çok güçlü salavattır, Rasulüllah (s.a.v)ın mana aleminde beyanı ile ömründe bir defa dahi bu salavatı okuyan biri cehenneme girmez. Mağrib sadatından bazılarının nakil ettiğine göre, bu salat Allahü Teala tarafından bir sahife ile Muhammed el-Bekri Hazretlerine indirilmiş. Bu salavatın bir kere okumak, altı kere Kuran'ı kerimin hatmine denktir.
 • Fatih salavatını, kırk gün süre okuyana Allah'u Teala günahlardan tövbe nasip eder. Kim bu salavatı Perşembe, Cuma veya pazartesi gecesi bin defa okursa Rasulüllah (s.a.v).) efendimiz ile uyanık halde buluşur. Ancak, bu dört rekât namaz kılıp, okunmalı, bu namazın birinci rekâtında üç defa kadir süresi, ikinci rekâtında üç defa zelzele süresi, üçüncü rekâtında üç kere Kafirun, dördüncü rekâtında da üçer mu'avvizeteyn (Felak ve Nas sureleri) Okunur. 

Bu salavatın sahibi olan büyük yazar Muhammed el-Bekri Hz. demiştir ki, (ömründe bir defa bu salavatı okuyan cehenneme girerse, Allah huzurunda beni tutsun.) Yukarıdaki sözün sahibi olan zat Abdülkadir Geylani Hz.'inden sonra (benim bu ayağım doğu ve batıda bulunan bütün velilerin, boynu üzerinedir). Diyebilmiş ikinci bir zattır. Bir defa kendisi Rasulüllah’ın (s.a.v) kabrini ziyaret ederken (Rasulüllah’ (s.a.v) ona, "Allah seni ve zürriyetini mübarek kılsın"diye hitap etmiştir. Şa'rani, Şihab ve Münavi gibi birçok âlim bu zatı en mübalağalı ifadeler ile övmüşlerdir.

Bu salavatı şerife aslında Kur'an'ı kerim içinde bir sır olarak saklanmıştır. Allah'ın en büyük sırrı olduğu söylenir. Bu Fatih salavatı şerif, harika ve mucizelerle doludur.

]]>
Salavat Çeşitleri https://www.salavat.gen.tr/salavat-cesitleri.html Mon, 26 Nov 2018 19:31:25 +0000 Salavat Çeşitleri, Salavat, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) devamlı anmak ve ona selam göndermektir. Aşağıda salavat çeşitleri bulunmaktadır. Salavat tezkiye ve tebrik sevgili Peygamberimiz (sav)'a yapıla

Salavat Çeşitleri, Salavat, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) devamlı anmak ve ona selam göndermektir. Aşağıda salavat çeşitleri bulunmaktadır. Salavat tezkiye ve tebrik sevgili Peygamberimiz (sav)'a yapılan rahmet, dua ve istiğfar gibi anlamlara gelen bir terimdir. Salavat belirli vakitlerde Yüce kitabımız olan Kur'anı kerimde emredildiği şekilde ve sevgili peygamberimiz (asv)'in bizlere tarif ettiği şekilde yapılan bir ibadet türüdür. Salat'ın çoğulu salavat gelir. Salavat Türkçe'de ise daha çok Hazreti Peygamber (asv)'e edilen dua anlamına gelmektedir.

1. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul'mul'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıymeti.

Anlamı: Yüce Allah'ım Hazreti Muhammed'e binlerce kez Salatu elam eyle ve onu kıyamet günü geldiğinde sana yakın bir yere (makam-ı Mahmut'a indir.

2. Aleyhisselam

Anlamı: Yüce Allah'ın selamı onun üstüne olsun.

3. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

Anlamı: Yüce Allah'ım Sevgilimiz büyüğümüz Peygamberimize evladu iyaline ve ashabına salatu selam eyle. (Selametlik ver, rahmet eyle)

4. Aleyhissalatu Vesselam

Anlamı: Yüce Allah'ın salatu selamı onun üstüne olsun.

5. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike 

Anlamı:Yüce Allah'ım kalplerin devası ile doktoru, gözlerin ziyası ve nuru olan, vücutların şifası olan sen Muhammed'e (sav) ashabı ile aline salatu selam eyle.

6. Allahümme salli ala ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahümme belliğ minni teyiyeten ve selama.

Anlamı: Ey yüce Allah'ım ruhların içerisinde peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ruhuna, binlerce ceset içerisinde Hazreti Muhammed'in (asv) cesedine kabirler içerisinde Hazreti Muhammedin (sav) kabrine salatu selam eyle ya rab. Ey rabbim benim selamımı sevgili peygamberimiz hazreti Muhammed (sav) 'in aziz ruhuna ulaştır rabbim.

Salavat Çeşitleri7. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed

Anlamı: Ey Yüce Allah'ım peygamberimiz ve onun aline evladu iyaline sen rahmet eyle ya rab.

8. Allahümme salli ala seyyi,dina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytine minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesiran kesira

Anlamı: Yüce Allah'ım ferkadan, melevan, cedidan ve asaran yıldızları olduğu sürece Sevgili peygamberimiz Muhammed'e (sav) selam ile salat eyle ya rabbbim. Ehl-i beyti ile onun ruhuna bizlerden selam ve saygı ulaştır.

9. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike.

Anlamı: Ya rabbi sevgili peygamberimiz Hazreti muhammed'e (sav)ile Hazreti Muhammed'in (sav) aline nihayetsiz olan ilminin sayısınca selam ve salatu bereketler ihsan eyle ya rabbim.

10. Allahümme salli alaseyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve İsa ve Musa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain.

Anlamı: Yüce Allah'ım sevgili peygamberimize, Hazreti İsa'ya, Hazreti Ademe, Hazreti Nuh'a ve Hazreti İbrahim'e ve bunların içinde gelip geçen tüm peygamberlere rahmet ihsan eyle ya rabbim.

11. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, İnneke hamidun mecid.

Anlamı: Yüce Allah'ım Hazreti ile onun aline sen mübarek eyle. Hazreti İbrahim (sav) ile aline mübarek eylediğin gibi hiç şüphe yok ki sen hamitsin. (Övülmüş olan sadece sensin.) Mecidsin (şan ile şeref sahibi sadece sensin)

12. Allahümme sa]]> Salavat Duaları https://www.salavat.gen.tr/salavat-dualari.html Tue, 27 Nov 2018 06:46:21 +0000 Salavat Duaları, Ey bütün iman edenler, "Allahümme salli" Kuran-ı Kerimde Allah ile melekleri şüphesiz ki, Peygamber Efendimiz (SAV) salat ediyorlar. İman edenler sizde Peygamber Efendimize salavat getirin ve tam teslimiyet ile Salavat Duaları, Ey bütün iman edenler, "Allahümme salli" Kuran-ı Kerimde Allah ile melekleri şüphesiz ki, Peygamber Efendimiz (SAV) salat ediyorlar. İman edenler sizde Peygamber Efendimize salavat getirin ve tam teslimiyet ile ona selam verin. Kendinizi Peygamberimizin rehberliğine teslim ediniz, buyrulmuştur. Bazı din alimleri Peygamber Efendimizin ismi sıfatının geçtiği her yerde mutlaka en az bir defa salavat getirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bazı din alimleri ise, Hz Peygamber Efendimizin sözleri ile en büyük olan saygıyı gösterilmesini arz etmişlerdir. Peygamber efendimizin her ismi anıldığında ya da çokça söylendiği zaman "sallallahü aleyhi ve sellem" salat getirerek ona karşı olan saygılarını dile getirmişlerdir. Ebedi hayata karşı olan inançları ile bütün Müslümanlar Resulüllah Peygamber Efendmiize (SAV) ismini her duyduklarında salat getirerek göstermiş olduğu bağlılıklarına ve şefaatine nail olan kişilerden olacaklardır. Her daim Peygamber Efendimize bolca salavat duaları zikredilmelidir. 


Salavat DualarıSalavat Duaları Hangileridir
 • "Bismillahirrahmanirrahim" 
 • Aleyhisselam, Cenab-ı Hakkın Selamı Peygamberimizin üzerine olsun.
 • Aleyhissalatu vesselam, yüce Allah'ın salatu selamı Peygamberimizin üzerine olsun.
 • Sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hak Peygamberimize salatu selam eylesin.
 • Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin, Ey Allah'ım Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (SAV) ve evladu iyaline sen rahmet eyle.
 • Allahumme sali ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Allah'ım hem Efendimiz hem de büyüğümüz olan Muhammed (SAV) evladu iyali ile ashabına salatu selam olsun. Selametlik ver ve rahmet eyle yarabbi. 
 • Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti, Allah'ım kalplerin devası ve doktoru olan, bütün gözlerin nuru ile ziyası olan, her müslümanın vücudunun şifası olan Muhammet Mustafa (SAV) efendimizin ashabına ve aline salatu selam eyle yarabbim.
 • Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi'adedi ilmike, Yarabbim! Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV) Efendimize bütün aline nihayetsiz olan her ilminin adedince ona salatu selam ile bereketler nasip eyle.
 • Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati, Ey Allah'ım! her kulun ile Resulun Peygamberimize salat ve Rahmet etsin. Her mümin erkeklere ve kadınlara, Müslüman olan her erkek ve kadına merhamet eyle.
 • Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecid, Yarabbim! Hem İbrahim'e Hem de İbrahim'in ailesine gösterdiğin merhamet gibi Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine de aynı merhameti eyle. Şüphesi ki, sen övülen, şeref, şan sahibi olansın.
 • Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidün mecid, Ey Allah'ım! Sen ki İbrahim ile ailesini mübarek kıldın, aynı şekilde Muhammed'i ve ailesini de mübarek eyle. 
]]>
Salavat Nasıl Çekilir https://www.salavat.gen.tr/salavat-nasil-cekilir.html Tue, 27 Nov 2018 20:59:29 +0000 Salavat nasıl çekilir: Hepimizin bildiği gibi salavat çekmek ve  salavat getirmek Peygamber efendimizin s,a.v,e ve onun soyundan gelenlere selam  ifade eden dualardır. Onlar hakkında iyi dualar etmektir. Salavat nasıl çekilir: Hepimizin bildiği gibi salavat çekmek ve  salavat getirmek Peygamber efendimizin s,a.v,e ve onun soyundan gelenlere selam  ifade eden dualardır. Onlar hakkında iyi dualar etmektir.

Salavat nasıl çekilir: En kısa olarak, Allahümme salli ala Muhammed, demektir. Ve ya, Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed, diyerek de söylenir. Çok çeşitli salavatlar vardır. Salavat çekerken okunan bazı hadislerden örnekler.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.
 Anlamı: Allah'ım, Peygamberimiz ve ahalisine rahmet eyle.
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
Anlamı: Ey Allah'ım,  Peygamberimiz Muhammed'e evladı iyiliğine asabına selatu selam eyle.

Salavat nasıl çekilir: Salavat söylemiz Allah c.c tarafından kullarına şöyle bildirilmiştir. Allah ve melekleri Peygamber'e çok salavat ederler. Ey müslümanlar, siz de ona çok salavat getirin ve tam bir bağlılıkla selam verin. Peygamber efendimize salavat getirdiğimiz de ona selam gönderiyoruz. Peygamberimizi ne kadar çok salavatla anarsak saygımızı anlatırız onun yüceliğine inanırız.

Salavat nasıl çekilir: Sevgi, saygı ve bağlılık yalnız salavat çekmekle yerini bulmaz,sevgimizi ve saygımızı Peygamberin sünnetlerine uyarak ve onun yolundan giderek, bir isteğini yerine getirerek çektiğimiz salavat yerini ancak o zaman bulur. Efendim, sevgili Peygamberim s.a.v. yolundayım ve bağlıyım sana da selam gönderiyorum deriz. Salavat getirirken saymak şart değil, içimizden geldiği kadar söylenir,ama ne kadar çok söylersek bizim için iyi olur.

Salavat Nasıl ÇekilirSalavat nasıl çekilir: Peygamber efendimiz mübarek ismi her söylendiğinde salavat getirilir. bu hususta bazı alimler Hz. Peygamberin ismi çok söylendiğinde salavatın çok getirilmesinin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Bazı alimlerde bir kez salavat getirmenin yeterli olacağını söylerler.
]]>
Salavat Okunuşu https://www.salavat.gen.tr/salavat-okunusu.html Tue, 27 Nov 2018 22:16:32 +0000 Salavat okunuşu, Salavat, peygamberimiz (sav)' e getirilen, bir rahmet, tezkiye, dua ve salatı selamdır. Allah cc. de kendisinin ve melekleriyle birlikte, peygamberimiz Hz. Muhammed' e, salavat getirdiğini söylemiştir. Allah kendisinin y Salavat okunuşu, Salavat, peygamberimiz (sav)' e getirilen, bir rahmet, tezkiye, dua ve salatı selamdır. Allah cc. de kendisinin ve melekleriyle birlikte, peygamberimiz Hz. Muhammed' e, salavat getirdiğini söylemiştir. Allah kendisinin yaptığı bir şeyi, bizim de yapmamızı istiyor. Kur' an da da bu konuyla ilgili Azhab suresin de ( 33./56.) ayetlerin de bahsedilmiştir. Allah bize peygamberimiz (sav)' e salavat getirmemizi emrediyor. Allah2ın emri ise, bize farz kılınmıştır. Farzları yerine getirmediğimiz de de, borç olarak üzerimize kalmakta dır. Bir çok salavat okunuşu vardır. Bunlar dan en kısa olanlarına bakarsak,hiçte zor olmadığını göreceksiniz. Mesela; 
 • Sallallahu aleyhi ve sellem, anlamı; Allah cc. ona salatu selam etsin. 
 • Aleyhisselam, anlamı; Allah ın selamı onun üzerine olsun. 
 • Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali muhammed, anlamı; Allahım! (peygamberimiz) Hz.' Muhammed' e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle. 
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, anlamı; Ey Allahım! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle. (Rahmet et, selametlik ver.) 
 • Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul' muk' adel' mukarrabe indeke yevmel' kıyameti, anlamı; Ey Allah' ım! Hz. Muhammed' e salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere (makam-ı Mahmut' a) indir. 
Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav), salavat ile ilgili bir hadis-i şerif' in de ("Yanında benim adım anılıp da bana salat getirmeyen kişinin burnu sürtsün, hakarete uğrasın.") buyurmuştur. Peygamberimiz (sav), salavat getirmenin fazileti hakkın da da şöyle buyurmuştur; 
 • "Kim bana bir salat getirirse, Allah ona on salat (mağfiret) eder." 
 • "Bana en yakın olanlar,üzerime en çok salavat getirenler olacaktır." 
 • "Üzerime salavat getirirseniz, Allah (cc.) da sizin üzerinize salavat getirir." 
 • "Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır." 
 • "Allah Teala (cc.) buyurdu; bir defa salavat getirene ben ve meleklerim on defa salavat getiririz." 
 • "Meclisleri salavat ile süsleyiniz." 
 • "Kıyamet günü büyük ecir almak isteyen, üzerime salavat getirsin." 
 • "Cuma günü üzerime 80 kere salavat getirenin, seksen senelik günahı affolunur." 
 • "Üzerime salavat getirilmeden yapılan hiçbir dua kabul olunmaz." 
Salavat OkunuşuPeygamber efendimiz (sav)' in adının anıldığında veya duyulduğunda salat okunup okunmayacağı hususunda bazı alimler; bir yerde Hz. Peygamber (sav)' in adının duyulması veya bir sohbet verilirken adının bir den fazla geçmesi sırasında Peygamberimiz (sav)' e bir defa salat okunması yeter derken, bir başka bilginler ve alimler de, nerde olursa olsun, ne kadar olursa olsun,  Peygamberimiz (sav)' in adı duyulduğunda ona salat getirilmelidir, denmiştir. Bizler de nasıl ki, müslümanız (Elhamdülillah), Hz. Muhammed (sav) bizim Peygamberimiz, bizler de onun ümmetiyiz. Derken, nedense Peygamberimiz (sav)' in adı duyulunca ona salat getirmeyi çok görüyoruz. Peygamber efendimize, sayğımızı, sevgimizi, onu unutmadığımızı, göstermek için, biz ümmetleri olarak adı anılınca veya duyduğumuz da ona salat getirmeye erinmeyelim. 
Allahümme salli ala seyidina Muhammed. 
]]>
Salavat Tefriciye https://www.salavat.gen.tr/salavat-tefriciye.html Wed, 28 Nov 2018 16:41:11 +0000 Salavat Tefriciye,  bu salavatı okuyan kimsenin Allah bütün işlerini kolaylaştırır. Gönül sıkıntıları olmaz. İşleri yolunda gider. Kederi, gamı ve sıkıntıları kendiliğinden ortadan kalkar. Geçim darlığı çeken kimsele Salavat Tefriciye,  bu salavatı okuyan kimsenin Allah bütün işlerini kolaylaştırır. Gönül sıkıntıları olmaz. İşleri yolunda gider. Kederi, gamı ve sıkıntıları kendiliğinden ortadan kalkar. Geçim darlığı çeken kimselerin kazancına bereket gelir, rızkı bollaşır ve geçim darlığı çekmez. Bütün duaları kabul olur. Bu salavatı 5,7,11,21 ya da 41 kez okunur. Herkes vaktine göre okuyabilir. İsteyenler 3 kez, isteyenler 41 kez. Sevabı ve fazileti okuduğu sayıya göre değişir. Çok önemli olan işlerin gerçekleşmesi için salavat tefriciye 4444 kez okunur. Gelecek kaza be belalardan kurtulmak ve korunmak için de okunur. Altından kalkamadığın musibetlerin gitmesi için de aynı biçimde 4444 defa okunur.

Salavat Tefriciye
Allahümme sâlli salâten kâmiletén ve sellim selâmen tammén alâ seyyidina muhammedinillezi tenhâllü bihil ukadu. Ve tenfericu bihîl kürebû. Ve tukdâ bihil hevaicû ve tunâlu bihir rağaibu. Ve hüsnül havatimî. ve yüsteskâl ğamâmü bi vechilil kérim. Ve alâ alihi ve sahbihî ve fî külli lemhâtin ve nefesin bi adedi külli malumin lék.

Salavat TefriciyeSalavat Tefriciye Anlamı
Ya Rab! Bizim Efendimiz Muhammed’e (s.a.v) tam kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun bu hürmetine düğümler çözülür, belalar be sıkıntılar onun hürmetine açılıp dağılır, ihtiyaçlar ve hacet onun bu hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzünün hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ashabına, ehl-i beytine de her nefes alacak zamanda ve  göz kırpacak kadar zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.
]]>
Salavatın Fazileti https://www.salavat.gen.tr/salavatin-fazileti.html Thu, 29 Nov 2018 05:16:59 +0000 Salavatın fazileti, Salâvat, bizler yani Müslümanlar için tartışılmaz çok önemlidir. Adeta biz Müslümanların rehberidir. Allah'ın emirlerine ve peygamber efendimize yaklaşmayın daha yakın olmanın bazı yolları vardır bu yo Salavatın fazileti, Salâvat, bizler yani Müslümanlar için tartışılmaz çok önemlidir. Adeta biz Müslümanların rehberidir. Allah'ın emirlerine ve peygamber efendimize yaklaşmayın daha yakın olmanın bazı yolları vardır bu yollardan en önemlilerinden biride salavatdır. Salâvat çekmek birçok dertten ve yasadan kurtulup refah ve huzur bulmanızı sağlayacaktır. Bu Salavatları bazı günler ve geceler çekmenin daha da faziletli olduğu söylenir. B

Salavatın FaziletiAllahümme salli ala seyidine Muhammedin ve ala ali seyidine Muhammed
 • Kim bana 1 defa salâvat getirirse, Allah 'ta (c.c.)ona 10 salat getirir ve 10 günahını affeder 10 derece yükseltir.
 • Yeryüzünde Allah'ın (c.c)seyyah melekleri vardır. O melekler o kimselerin selamlarını  hemen bana ulaştırırlar. 
 • Kim bana tek bir defa salât u selam getirirse Allah (c.c.) da ona ona 10 defa salât eder. 
 • Kıyamet gününde bana en yakın olanınız en çok salâvat edendir.
 • Gerçek cimri yanında anildigim halde bana salâvat etmeyendir.
 • Bir gün Resulullah (s.a.v) sevinçli olarak geldi. Kendisine "Seni sevinçli görüyoruz." denilince, şöyle buyurmuşdur: "Bana iki tane  melek şunu müjdeledi  "Ey Muhammed (s.a.v) Rabbin diyor ki sana salât eden kimseye benim 10 rahmette bulunmam, selam eden kimseye de benim 10 selam etmeye de sana ikram olarak yetmez mi"
 • Allah ( c.c) iki tane melek görevlendirir. Ben bir Müslümanın yaninda anıldım. Anıldım da bana salâvat getirdi mi, mutlaka bu iki melek ona Allah seni bağışlasın derler. Allah'ü Teala ve diğer melekleri de o iki meleğe cevap olarak âmin derler. Bir Müslümanın yaninda adım zikrolunduğunda da bana salâvat getirmedi mi Mutlaka o iki melek Allah (c.c) seni bağışlasın der. Yüce Allah (c.c)ve öteki meleklerden o iki meleğe cevaben amin derler.
 • Peygamber efendimiz buyuruyor ki: Üzerine salâvat-ı şerif zikredenleri melekler rahmetle anıyor. Melekler rahmetle andıkları insanları Allah (c.c) affeder. Allah'ın bağışladığı kullar  için bütün herşey  rahmet okurlar.
 • Üzerine bir defacık salâvat-ı şerife getiren kimse için Allah'ü Teala görevli meleklere bu kulumun 3 gün içerisinde meydana gelen günahlarını yazmayınız emrini verir.
 • Üzerime bin kere  salâvat okuyan kişiye Allah (c.c.) narı ile azab etmez. 
 • Cibril bana: Ya Muhammed sana senden ince hiç kimseye getirmediğim bir müjde getirdim. Allah'ü Teala senin için şöyle buyurdu: Ümmetimden ayakta iken  kim 3 defa salâvat getirirse hemen daha oturmadan önce Allah (c.c)onu affeder. Oturmuş vaziyette iken 3 defa getirirse kalkmadan Allahın affına mazhar olur. Buyurunca efendimiz şükür secdesine kapandı. 
 • Kim Sabahları üzerime 10 defa salâvat getirirse 40 yıllık günahları silinir.
 • Cuma günü üzerine 200 defa salâvat getirenin 80 yıllık hatalarını Allah affeder. Üzerine cuma günü veya gecesi 100 defa salâvat okuyan kimsenin 100 türlü haceti kabul edilir. 
 • 1000 defa üzerime salâvat getirenin ölmeden önce cennetle müjdelenir. 
 • Cebrail a.s baba gelerek ey Allahın resulü, senin üzerine salâvat getiren kimse için 70.000 melek istiğfar getirir buyurdu. 
 • Üzerine getiren salâvat sırat üzerinde bir nurdur.
 • İnsanların bana en yakını üzerime en çok salâvat getirenidir.
 • Üzerime salâvat getirenlere kıyamet günü şefaatçi olur, getirmeyenlere ise uzağım.
 • Allahın yeryüzünde gezen melekleri vardır. Ümmetimin üzerine getirdikleri salât-u selamlar üzerime ulaştırırlar. Getirdikleri salât-u selam bana ulaşır ulaşmaz ben de onlar için istiğfar ederim.
]]>
Cuma Günü Salavat https://www.salavat.gen.tr/cuma-gunu-salavat.html Thu, 29 Nov 2018 14:01:11 +0000 Cuma Günü Salavat, Cenabı Allah şöyle buyuruyor: Şüphesiz ki, Allah ve melekleri Peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler! Sizde ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. (El-Ahzab/56) Cuma Günü Salavat, Cenabı Allah şöyle buyuruyor: Şüphesiz ki, Allah ve melekleri Peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler! Sizde ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. (El-Ahzab/56)

Cenabı Allah ve sayılarını kendisinden başkasını bilmediği melekleri, Peygamber(sav) Efendimize devamlı salavat getirmektedirler. O halde biz de hayatımızın her anını cuma günü salavat ile ve daima Peygamber efendimize salavat ve selamlar getirerek geçirmeliyiz.

Kab Bin Zeyd ra. şöyle anlatmaktadır: Peygamberimiz Muhammed (sav) efendimize "Ya Rasulallah ben size çokça salavat-ı şerifler getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir" diye sordum. Efendimiz: "Dılediğin kadar getirebilirsin." buyurdu. "Duaların dörtte birini salavat-ı şerife ayırsam uygun olur mu" diye sordum. "Dilediğin kadarını ayırırsan ayır, ama daha fazla zaman ayırırsan senin için daha hayırlı olur." olarak buyurdu. "Öyleyse duanın yarısını salavat-ı şerife ayırayım mı" diye sordum. Efendimiz: "Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla zaman ayırırsan senin için çok daha hayırlı olur." diye buyurdular. Ben tekrardan: "O halde üçte ikisi yetmez mi diye sordum. "İstediğin kadar. Fakat arttırırsan senin için daha hayırlı olur." buyurdu. "Öyleyse duada ve ayırdığım zamanın hepsinde sana salavat-ı şerife getirsem olur mu deyince, "O takdirde Allahü Teala dünya ve ahirette daima bütün arzularını ihsan eyler ve günahlarını bağışlar." buyurdular.

Bir mümin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a salat ve selam ederse, Allah Resûlü ( sav) daha güzeliyle cevap verir. Bu da bir mümine mükafat olarak yetecektir. Zira Peygamber Efendimizin duası hak katında makbuldür. Asla reddedilmez. 

Cuma Günü Salavatı Şerife Getirmenin Önemi 

Bir kimse bana cuma günü salavat ve selam getirdiği zaman, veya herhangi bir zaman salavat getirirse onun selamına karşılık vermen için Allahu Teala ruhumu iade eder. Kim kabrimin yanında bana salat ve selam ederse ben onu işitirim. Kim de uzaktan salat ve selam gönderirse, o da bana mutlaka ulaşır. 

Özellikle cuma günü salavat ve selam ile meşgul olmak çok faziletli bir ibadettir. Peygamber efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: Bana cuma günleri salavat çokça getirin. Zira o gün meleklerin hazır ve şahit olduğu bir gündür. Birisi bana cuma günü salavat getirirse onun salat-ı selamı mutlaka bana arz edilir. Cuma günü salavat getirmeyi bırakıncaya kadar bu durum böyle devam eder ve gider. Ebu Derda Hazretleri Peygamberimize "Ya Resulallah vefatından sonra da mı" diye sordum. Efendimiz: "Vefatımdan sonra da." diye cevap verdi. Her kim Peygamber Efendimize 100 kere cuma günü salavat getirirse, kıyamet günü mahşer yerinde yüzü çok güzel ve onurlu bir şekilde gelir. İnsanlar gıpta ile bu zata bakar. "Acaba hangi güzel amel işleyen" diye birbirlerine sorarlar. 

Cuma Günü SalavatÇokça Salavat Getirmenin Önemi 

Çokça cuma günü salavat-ı şerife getirmek, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem efendimize duyulan muhabbetin büyüklüğünün bir alametidir. Bu da o kişiyi Allah resulüne yaklaştırır. "Kıyamet günü insanların bana en yakın olanı, bana en çok salavat-ı şerife getirenidir." diye buyrulmuştur. Cenabı Allah salat-ı selam getirenlerden razı olur ve onlara büyük lütuftur ve tarifi mümkün olmayan ihsanlarda bulunur.

Peygamber Efendimize salat ve selam edene Allah-u Teala 10 kat merhamet eder, 10 hatasını örter ve mertebesini 10 kat yükseltir. Cebrail Aleyhisselam da bir defa Salavat getirenin günahlarının affedilmesi için 10 kere istiğfar eder. Bir defa selam gönderene 10 kere selam eder. Cenabı günahlarının affedilmesi için 10 kere istiğfar eder. Bir defa salat-ı selam getirene 10 kere selam eder. Cenabı Allah bütün i]]> Büyük Salavatlar https://www.salavat.gen.tr/buyuk-salavatlar.html Fri, 30 Nov 2018 12:48:32 +0000 Büyük Salavatlar, çok önemli zikirlerin belirli bir kısmını oluşturan, dinimizde insanoğlunun işlediği amellerin en üstünü olarak görülen, peygamber efendimizi anma ve hatırlama durumudur. Büyük salavatların her biri Büyük Salavatlar, çok önemli zikirlerin belirli bir kısmını oluşturan, dinimizde insanoğlunun işlediği amellerin en üstünü olarak görülen, peygamber efendimizi anma ve hatırlama durumudur. Büyük salavatların her birinde ayrı ayrı pek çok hikmet vardır. Bu durumu peygamber efendimiz (s.a.v.) şu şekilde açıklamıştır:
 • Kıyamet gününde bana insanların yakın olanları benim üzerime en çok salavat getiren olacaktır.
 • Kim bana bir kez olsun salavatı şerife getirirse Allah o kimseye on kez salavat getirir.
 • Kim Allah'ı memnun ve razı etmiş olduğu halde O'na kavuşmayı sevinçle isterse, benim üzerime fazlaca salavatı şerife getirsin.
 • Ey Ümmetim! Cuma günleri benim üzerime her zamankinden daha fazlaca salavat getirin. Çünkü cuma günleri benim üzerime getirmiş olduğunuz salavatı şerifler bana arz olunur. Kim ki benim üzerime salavatı şerife getirirse bana daha yakın olur.
 • Benim ümmetimden herhangi biri işleri bozulup, ihtiyaçları zorlaşıp çıkmaza girdiği vakit bana çokça salavatı şerife okusun.Zira bana okunan salavatı şerifeler bütün hüzün ve kederleri, sıkıntı ve tasaları giderir. Ümmetimin rızkları çoğalır, ihtiyaçları güzelce son bulur.
Kuran-ı Kerim'de sır gibi saklanan büyük salavatlardan olan Salavat-ı Fetih vardır:
"Allahümme Salli'ala Seyyidina Muhammedi'nil Fatifi lima Uğlika vel hatimi lima Sebeke Nasırıl Hakkı Bil Hakkı vel Hadi ila Sıratikel Müstakim ve ala alihi Hakk'ın Kadrihi ve Mikdarihil Azim."
Bu salavat dış derecesi, iç derecesi ve son derecesi olarak üç dereceye ayrılmış olup kilitli kapıları açtığı belirtilmektedir. Salavat-ı Fetih mucizelerle doludur. Peygamber efendimiz (s.a.v.) bu salavatın altı yüz bin nimeti çağırdığını, 400 hac değerinde bir salavat olduğunu buyurmuştur. Daha sonra kim Salavat-ı Fetih'i okuyup dua ederse alacağı ödülün büyük olacağını buyurmuştur. Bu salavatı şerifi günde kırk defa, cuma günü ikindi vaktinden sonra yüz defa, hacet dilekler için ise cuma günü bin defa okunmasının faydalı olduğu buyrulmuştur.Büyük Salavatlar

İslam dininin biz Allah kullarına okunmasında fayda görüldüğü büyük salavatlardan bazıları da şunlardır:
 • Bi Adedi Elf Salavatı
 • Salatı Münciye
 • Salatı Nariye
 • Hazreti Sıddıyk'ın Salatı
 • Salatı Fetih
 • Kudretten Taş Üzerine Yazılan Salavat
]]>
Arapça Salavat https://www.salavat.gen.tr/arapca-salavat.html Fri, 30 Nov 2018 14:09:31 +0000 Arapça Salavat: Salavat okuma Hz. Peygamberi (s.a.s) överek, ona karşı sevgi, hürmet ve bağlılığın en güzel ifade eder. Salavatlar genellikle Arapça olarak okunur, yazı dilinde de Latin alfabesi ile de Türkçe okunur. Çok Arapça Salavat: Salavat okuma Hz. Peygamberi (s.a.s) överek, ona karşı sevgi, hürmet ve bağlılığın en güzel ifade eder. Salavatlar genellikle Arapça olarak okunur, yazı dilinde de Latin alfabesi ile de Türkçe okunur. Çok değişik Arapça Salavat örnekleri bulunur. Salavat okumak İsteyen bunlar dan herhangi birini okuyabilir. En çok okunan Arapça Salavatı: Şerife اللهمّ صلِّ على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد budur.
Arapça salavatın Latince okunuşu: Allahümme salli Ala Seyyidina Muhammed. 
Türkçe manası:
Allah’ım, Hz. Muhammed “Sallallâhu Aleyhi ve Sellem” efendimize, onun aile ve ashabına hayır ihsan et. Onlara huzur ver, sağlık ver, esenlik ve güvenlik ver.
 
Dilimizi salavata alıştırmak bizlere sadece salavat sevabını kazandırmaz aynı anda bir Dua, bir Zikir ile ahiret hayatımızda Hz. peygamberin şefaatine vesile olur. Bir yerde Hz. peygamberin adı söylendiği veya okunduğu zaman Müslümanlar, mutlaka ona salatu selam yani salavat getirirler. Bir kaç tane salavat örneklerini burada vereceğim.
 
Arapça Salavatı Şerife ‘nin Okunuşu Ve Türkçe Anlamı:
 “Aleyhisselam”, “Allah’ın (c.c.) selamı, onun (Hz. Peygamberin s.a.v.) üzerine olsun”.
 “Sallallahu aleyhi ve sellem”, “Allahu Teala, (Hz. Peygambere) Ona salatü selam etsin”. 
 “Aleyhissalatu vesselam”, “Allah’ın salatu selamı onun (Hz. Peygamberin s.a.v.) üzerine olsun”. 
“ Allahümme Salli Ala Muhammedin ve Ala Ali Muhammed”. 
(Allahım, Hz. Muhammed’e ve aline rahmet eyle).
 
Allahümme Salli Ala Seyyidina, Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, 
Ey Allahım, Efendimiz, büyüğümüz “Hz. Muhammed”e, evladu iyaline, ashabına salatü selam eyle.
 
“Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul’muk’adel’mukarrabe indeke yevmel’kıyameti”. 
Ey Allah’ım, “Hz. Muhammed’e Salatu selam eyle, ve onu kıyamet günü sana yakın bir yere, makam-ı Mahmut’a indir.
 
“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbîl kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril’ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”, 
Allah’ım, kalbin doktor ve devası, vücudun şifası, gözün nuru ve ziyası olan “Muhammed’e (s.a.v.) aline ve ashabına salatü selam eyle.
 
“Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammedin bi’adedi ilmike”.
Allah’ım, efendimiz “Hz. Muhammed”e (s.a.v.) ve efendimiz “Hz. Muhammedin (s.a.v.)” aline sonsuz olan ilmin sayısınca salatü selam ve bereket ihsan eyle.
 
“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel melevali ve teakabel asarani ve kerraral cedidani vestekbelel ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minat tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira”. 
“Allah’ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği sürece Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) salat ve selam eyle. O’nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır”.
 
“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel’muminine vel’muminati vel’muslimine vel’muslimati, 
Ey Allah’ım! “Kulun ve Rasülün Hz. Muhammed’e salat (Rahmet) eyle.” “Müslüman olan erkek ve kadınlara da Merhamet eyle”.
 
Arapça SalavatArapça Salavat Dilek İçin Okunur mu
İslam alimlerinin bazılarının bildirdiğine göre, belli gün ve zamanlarda belli bir sayı ile Allah’u teala’ dan dilek için okunan bazı Arapça Salavatı şerifeler de (Salatü müncine, Salaten Tefriciyye, vs. gibi) vardır. 
]]>
Salavatı Fatih https://www.salavat.gen.tr/salavati-fatih.html Sat, 01 Dec 2018 11:04:24 +0000 Salavatı Fatih, Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri, yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah'a sorar. "Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu Salavatı Fatih, Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri, yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah'a sorar. "Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerinin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır." buyurmuşlardır. Gece yatmadan önce 11 defa okunursa çok güzel rüyalar görür. Bu salavatı şerifi 40 gün 40 defa okuyan bağlılıktan kurtulur. İşleri açılır. Bu salavatı şerifi bin kez okuyanın üzerine Allah'ın rahmeti barış ve bereketi iner. Küsülü olduğu kim varsa barışır. Günlük ezberden 40 defa okunursa, % 100 başarı ve mutluluk getirir. Allah'ın izniyle sorunları çözülür. Salavat-ı Fatih Kilitli kapıları açar ve üç derecesi vardır. Dış derecesi, iç derecesi, son derecesi (gizli ışık) Salavatı Fatih Şerife'nin Arapça ve Türkçe anlamını okuyalım.

Salavatı Fatih Arapça Duası, "Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym"

Manası, Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed'e O'nun aline ve ashabına O'nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O'nu mübarek kıl.

Salavatı Fatih

Salavatı Fatih Fazileti ve Sırları, Yüz yirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz (S.A.V) tarafından bildirilmiştir.

 • Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur.
 • Kırk gün okuyanın tövbesi kabul edilir. günahları bağışlanır.
 • Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz (S.A.V) ile görüşür.
 • Geçmiş zamanda zamanın Kutbu Muhammed-el Bekri (K.S) Hz. 'ne ait olan bu salavat öyle bir büyük salavattır ki, Resulullah (S.A.V) 'in mana alemindeki beyanı ile ömründe bir defa dahi bu salavatı okuyan kişi cehenneme girmez. Mağrib sadatından bazısının nakline göre bu salat Allahü Teala tarafından bir sahife ile Muhammed el-Bekri Hazretlerine indirilmiştir. Bu salavatın bir defa okunması, altı kere Kuran'ı kerimin hatmine denktir.
 • Bu salavata, kırk gün devam edene Allah 'u Teala bütün günahlardan tövbe nasip eder. Her kim bu salavatı Perşembe veya Cuma veya pazartesi gecesi bin defa okursa Resulullah (S.A.V) efendimiz ile uyanık halde buluşur. Ancak, bu dört rekat namazın ardından okunmalı, bu namazın birinci rekatında üç kere kadir süresi, ikinci rekatında üç kere zelzele süresi, üçüncü rekatında üç kere Kafirun süresi, dördüncü rekatında da üçer kere mu'avvizeteyn (Felak ve Nas sureleri) kıraat edilmelidir.
 • Bu salavatın sahibi olan büyük kutub Muhammed el-Bekri Hz. demiştir ki, "ömründe bir kere bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allah'ın huzurunda beni yakalasın." Yukarıdaki sözün sahibi olan zat Abdülkadir Geylani Hz. 'inden sonra "benim bu ayağım doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boynu üzerindedir." Diyebilmiş ikinci zattır. Bir kere kendisi Resulullahın (S.A.V) kabrini ziyaret ederken (Resulullah (S.A.V) ona, "Allah seni ve zürriyyetini mübarek kılsın" diye hitap etmiştir. Şa'rani, Şihab ve Münavi gibi bir çok alim bu zatı en mübalağalı ifadelerle medh etmişlerdir. 
 • Bu salavatı şerife aslında Kur'an'ı kerimde bir sır olarak saklanmıştır. Allah'ın en büyük sırrı olduğu söylenir. Bu salavatı şerif, harikalar ve mucizelerle doludur.
]]>
Salavatı Şerife https://www.salavat.gen.tr/salavati-serife.html Sun, 02 Dec 2018 10:09:37 +0000 Salavatı Şerife, Salavat-ı Şerife'nin Manası, "Allah'ım ! Efendimiz Muhammed'e, Ailesine ve Ashabına hayırlar ihsan eyle ve onlara huzur (esenlik-güvenlik-sağlık vs) ver." demektir. Yüz yirmi bin salavat-ı şerife gü Salavatı Şerife, Salavat-ı Şerife'nin Manası, "Allah'ım ! Efendimiz Muhammed'e, Ailesine ve Ashabına hayırlar ihsan eyle ve onlara huzur (esenlik-güvenlik-sağlık vs) ver." demektir. Yüz yirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz (S.A.V) tarafından bildirilmiştir. Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah'a sorar. Cevaben: "Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır." buyurmuşlardır. Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur. Kırk gün okuyanın tövbesi kabul edilir. Cuma gecesi bin defa okuyan, Efendimiz (S.A.V) ile görüşür.

 "Allahümme salli ala Muhammed" sözünün hikmeti şu anlama gelir, Ya rabbi Peygamber efendimizi (S.A.) dünyada o'nun adını/şanını yücelterek, davetini iyice ortaya çıkarak ve şeriatını/dinini kalıcı kılarak yücelt. Ahirette de ümmetine şefaat ettirerek ve ecrini ve sevabını kat kat artırarak onu yücelt. Salavat kuru kuruya söylenilen anlamsız bir söz değildir. Bir ahid, bağlılık, dua ve sevgi ifadesidir. Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki: "Şüphesiz dualar Allah Teala'nın rahmetinin gelmesine vesiledir. Salavat-ı şerife hem duadır, hem de Allah'ın rahmetinin gelmesine ve Rasulün'ün iltifatına vesiledir. Mesela hadis-i şerif de: "Kim-Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilh-ul-mak'ad-elmukarrabe ındeke yevm-el kıyameti.-derse şefaatim ona hak olmuştur." buyurulmuştur. Bizden birimiz normal hallerde rüyasında kudsi aleminde olan zevatın ruhlarını görüp onunla şereflendiği gibi, kudsi ruhların da bizden birimizi görmeleri, şefkat ve merhametlilerin, feyz ve bereketlerinin görülene aksedilmesine vesile olur. Şüphesiz bu şerefe ulaşmanın en kuvvetli vesilesi salavat-ı şerifedir ki onunla şefaat hak olur. Kaldı ki hadis-i şeriflerde bir salavata on sevab va'dedildiği gibi on faydası da vardır: Birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatidir. Onun için Peygamber Efendimiz ümmetini, kendisine salavat okumalarına teşvik buyurmuşlardır. İkincisi, salavat-ı şerife Allah'a ve O'nun Rasulüne imanın yenilenmesinin ifadesidir. Üçüncüsü, Peygamber'e tazimin ifadesidir.

Salavatı Şerife

Salavatı Şerife'nin Sırrı, Bu yüce salavat-ı şerifeyi bir defa okumak, yüzbin salavat-ı şerifeyi bir defa okumak, yüzbin salavat-ı şerife okuma fazileti ve gücündedir. Sıkıntı ve stresten kurtulmak için okunması bir iksir olarak kabul edilmiştir. Rasulüllah (S.A.V) buyurdu: Kıyamet gününde, katımda insanların en değerlisi, bana en çok salatü selam getirenlerdir. "Diğer bir hadis-i şerifte Allah Resulü (S.A.V) şöyle buyuruyor: "Bir defasında İsrafil bana geldi ve şöyle dedi: Cennette öyle bir kubbe vardır ki, kubbelerin hiçbiri ona benzemez. O kubbenin genişliği üçyüz yıllık yoldur. Sonra onun içinde öyle bir ikram rüzgarı eser ki, saf misk kokar. Bu kubbeye girenler ancak sana çok salavat getirenlerdir. Sonra, sana çokça salavat getiren hiçbir sıkıntı görmez azap ta çekmez." Hazreti Ayşe (r.anha) validemizden rivayet olunuyor."

Salavatı Şerife Arapça Okunuşu Ve Türkçe Anlamı,

 • Aleyhisselam, Allah'ın selamı, onun üzerine olsun.
 • Aleyhissalatu vesselam, Allah'ın salatu selamı onun üzerine olsun.
 • Sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.
 • Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, Allah'ım! (peygamberimiz) Hz. Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Ey Allah'ım! Hz. Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle. (Rahmet et, selametlik ver.)
 • Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti, Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana]]> Salatu Selam https://www.salavat.gen.tr/salatu-selam.html Sun, 02 Dec 2018 19:07:30 +0000 Salatu Selam, Salat, zikir demektir. Kur'an da namaz salat olarak geçer. Aynı sözlerin tekrarıdır. Selam, güvenilir olduğunu, kendisinden karşıdakine zarar gelmeyeceğini belirten sözdür. Ayrıca selamete çıkaran anla Salatu Selam, Salat, zikir demektir. Kur'an da namaz salat olarak geçer. Aynı sözlerin tekrarıdır. Selam, güvenilir olduğunu, kendisinden karşıdakine zarar gelmeyeceğini belirten sözdür. Ayrıca selamete çıkaran anlamıyla Allah'ın sıfatlarındandır. Salatu Selam, Peygamber efendimiz (S.A.V) verdiğimiz selamdır ki ahirette bizi hemen tanısın. Dostlar selamlaşır. Efendimize salat ve selam getirmenin önemini vurgulayan pek çok hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Bu hadisleri okuduğunuzda Allah Resulü'ne Salatu Selam, "Allahumme alli ve sellim ala seyyidina Muhammed" Anlamı, Muhammed'e ve aline salat selam eyle. Amin. Salat ü selam getirmenin ne kadar önemli olduğunu anlayınca belki de çok şaşıracaksınız. "Yeryüzünde Allah'ın (C.C) seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını (anında) bana ulaştırırlar." Hz. Peygamber'e salat ve selam getirmenin önemini vurgulayan pek çok hadis rivayet edilmiştir. Bu cümleden anlayarak Resülullah, "Yanında adım zikrolup da bana salavat getirmeyen kimsenin burnu sürtülsün." 39. Ayet buyurmuşlardır. "Burnu sürtülsün" ifadesi, bunu yerine getirmeyen kişinin böyle olacağını haber verme anlamına gelebileceği gibi, Hz. Peygamber'in bu kişilere bir bedduası anlamına da gelebilir. Her iki durum da son derece tehlikelidir. Zira bu bir ihbarsa, zaten böyle bir durum olacaktır demektir. Şayet bir beddua ise, Peygamberin duası Cenab-ı Hakk tarafından reddedilmeyeceğine göre, yine olacaktır demektir. Diğer bir rivayette, "Allah benim için iki melek görevlendirmiştir. Ben bir Müslümanın yanında anıldım da bana salavat getirdi mi, mutlaka o iki melek ona, "Allah seni bağışlasın" derler.Allah Teala ve diğer melekleri de o iki meleğe cevap olarak, "Amin" derler.  40. Ayet buyurmuşlardır.

  Salatu Selam Getirmenin Hükmü,

  • Rasulün (S.A.V) adı geçtiğinde bir defa salaı-ü selam getirmek farzdır. Birden fazla anılırsa salat-ü selam getirmek sünnettir
  • Allah (C.C) 'in peygamberlere salat etmesi demek, Rahmet etmesi ve melekler nezdinde O'nu övmesi, peygamberin şanını yüceltmesi demektir.
  • Meleklerin peygamberlere salatı ise, peygamberimiz için dua ve istiğfarda bulunmak, O'na olan hürmet ve sevgilerini açıklamaktır.
  • Mü'minlerin salatı ise, Hz. Peygamberin şerefini yüceltmek, dua yaparak peygamberimize olan sevgi ve saygılarını ifade etmektir.
  • Mü'minlerin Hz. Peygambere salatı, Rasulullah'ın ismini yüceltmek, davetinin zaferi için dua yapmak, hatırı sayılır olmasını istemektir. İki cihan güneşi sevgili peygamberimize ne kadar salat-ü selam okusak azdır. Oher türlü övgü ve sevgilerin üstündedir. Allah (C.C) 'den sonra en çok övülmeye layık olan O'dur. 

  Salatu SelamSalatu Selam Getirmenin Önemi,

  • Kıyamet gününde bana halkın en yakın olanları ve şefaatime hak kazananlar, benim üzerime en çok salat-u selam getirenlerdir.
  • Kim bana bir kere salat ederse Allah (C.C) ona on salat eder. Onun on günahını bağışlar ve derecesini on kat arttırır.
  • Kim bana salat-u selam getirmeyi unutursa, o kimseyi cennetin yolu unutturulur.
  • Yanında benim adım anıldığı halde, üzerime salavat getirmeyen adamın yüzü yere sürtülsün, anne-babalarını ihtiyarlık zamanlarında bunlardan birine veya her ikisine yetişip de, bunlara karşı vazifelerini yapmadığından dolayı, cennete giremeyen kimsenin de yüzü yere sürtülsün, Ramazan ayına kavuşup da, affolunmadan bu ay çıkarsa, yüzü ve burnu yere sürtülsün.
  • Günlerin en faziletlisi Cuma günüdür. Hz. Adem Cuma günü yaratıldı ve Cuma günü vefat etti. Sura da Cuma günü üfürelecek. Kıyamet Cuma günü kopacak. O günde bana çokça salat-u selam getirin. Sizin Salat ve selamlarınız, melekler vasıtasıyla bana arz olunur.
  • Allah-ü (C.C) Teala hazretleri kabrime vazifelendirdiği bir meleğe bütün insanların ismini vermiştir. Kıyamete kadar kim bana salat-u selam getirirse, salavat getiren kimseyi baba adıyla birlikte görevli olan melek bana falan kişi seni selamladı,]]> Salatı Nariye https://www.salavat.gen.tr/salati-nariye.html Mon, 03 Dec 2018 14:05:48 +0000 Salatı Nariye, Salat-ı Nariye'nin bir adı da Salat-ı tefriciyyedir. Salat-ı nariye de büyük salevatlardandır. Salevat maksadıyla okunabil Salatı Nariye, Salat-ı Nariye'nin bir adı da Salat-ı tefriciyyedir. Salat-ı nariye de büyük salevatlardandır. Salevat maksadıyla okunabildiği gibi sıkıntılı zamanlarda da hatmi yapılabir. Her gün Peygamber Efendimize çokça salevat okumalıdır. Bilhassa salat-ı münciye, salat-ı nariye ve salat-ı fethiyye'ye devam edilmelidir. Herhangi bir sıkıntı anında bunların hatmi yapılarak dua edilirse, Cenab-ı Hakk dilekleri kabul eder. Salat-ı Münciye'nin 1000, Salat-ı nariye'nin hatmi ise 4444 defa okumaktır. "salat-ı nariye", ya da "salat-ı tefriciye" olarak bilinen cümleler, sadece bazı Şia kitaplarında ve Mağripte yazılmış dua kitaplarında yer almaktadır. Bizde dua kitabı yazanlar da bunu oralardan almış ve kitaplarına koymuşlardır. Bu kitapları yazanların, kitaplarının satışını artırmak için, bunu şu kadar okuyan şöyle olur, gibi ümit verici müjdeler zikretmeleri bunun yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Sonuç olarak diyebiliriz ki,"salat-ı nariye ya da "salat-ı tefriciye" olarak bilinen cümleler, bilinmeyen bir insanın bir araya getirdiği cümlelerdir, ve bir yorumla çok güzel manalar içermektedirler. Allah Rasulüne bunlarla da salatu selam okumanın hiç bir sakıncası yoktur. Hatta anlamları doğru bilinirse bu güzeldir. Ancak bu cümlelerden ya da bunların belli sayılarda tekrarlanmasından bir medet umma, insanı Allah'tan uzaklaştırabilir, kaş yapayım derken göz çıkarılmış olur. İnsan tesiri Allah'tan değil, kutsallık Allah'tandır. "salat-ı nariye" Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı,

   Salatı Nariye Arapça Okunuşu

   "Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedi'nillezi tenhallahü bihi'l ukadü ve tenfericü bihi'l kürabü ve tükda bihi'l havaicü ve tünalü bihi'r regaibü ve hüsnü'l havatimi ve yüsteska'l ğamamü bi-vechihi'l kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek"

   Salatı Nariye Türkçe Okunuşu

   "Allah'ım, kendisi hürmetine düğümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-ü hatimlere güzel akıbetlere nail olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V.)'e ve onun al ve ashabına, her bakış ve her nefeste ve zatınca malum olanların sayısınca, kamil bir rahmet ve tam bir selamet ihsan eyle"

   Salatı Nariye Okumanın Faydaları

   Salavatı nariye çok büyük bir güçtür. Her gün okunduğu taktirde, yeryüzünde hiç kimseye boyun eğmek zorunda kalmaz. Ezberden okunursa kendisine büyük güç ve bereket verecektir. Dünyanın bütün işlerinde başarılı olacaktır. Allah kendisine yardım eder. Her dünyevi mesele, sıkıntı, sorunları çözümü ve başarı için bu salavat ezberden okunur. Sıraladığımızda ise,

   • Sabah namazından sonra 41 defa ezberden temiz bir kalp ve niyetle okunursa Allah işlerini kolaylaştırır.
   • Bu salavat 313 defa okunursa mucizevi bir şekilde maneviyatı yükselir. Kalp gözü açılır.
   • Herhangi bir hacet ve niyete ulaşmak için 4444 defa ezberden okunursa tüm iyilik kapıları ona açılır. 7 günde bitirilir.
   • Manevi yolda ilerlemek içinde bu salavatı 4444 defa okunması tavsiye edilir.
   • Yüksek rütbe, terfi ve rızık için bu salavat günlük 11 defa ezberden okunur.
   • Bu salavatı bin defa okunmasında çok faydalıdır. İstediğini alır.
   • Beş vakit farz namazın arkasından 11 defa okuyan zengin olur. Hasta için bu salavatı 7 kişi paylaşıp okursa, Allah'ın izniyle şifa bulur.

   "Faydaları ve hikmetleri çok olan "salatı nariye " okuyun".

   ]]>
   Salavatı Mecule https://www.salavat.gen.tr/salavati-mecule.html Tue, 04 Dec 2018 10:47:58 +0000 Salavatı Mecule, Yüce Allah'ın bana sırrını bildirdiği salavatın adına "Salat-ı Mec'ule" denilir. Bu salavat her türlü olmazı olur hale getirmek, çözülmez düğümü çözmek için okunur. Bu salavatı okuyan kimse Salavatı Mecule, Yüce Allah'ın bana sırrını bildirdiği salavatın adına "Salat-ı Mec'ule" denilir. Bu salavat her türlü olmazı olur hale getirmek, çözülmez düğümü çözmek için okunur. Bu salavatı okuyan kimseye cennette verilecek alanın binlerce köşesinden her bir köşesinde bin çadır, her çadırda, bir tane hizmet eden huri gılman cennet ehline elbise taşımaktadırlar. Her çadırın çevresinde bir tane ağaç, her ağaç üzerinde bin tane dal, her dalda yüzbin çeşit renkte meyveler, istenen her şey dallardan insanın önüne gelmektedir. Her çadır içinde altından ve çeşitli mücevherattan bin sofra kurulmuş, her sofrada altından kap içerisinde bin çeşit yiyecek, hiçbirinin tadı ve rengi diğerine benzemeyen beş yüz bin çeşit yiyecek. Bütün bu ikramlar, anılan vakitlerde aşağıdaki salavatı, 51 defa okuyacak kimse içindir. Salavat-ı şerife budur, 

   Salavatı Mecule Arapça Okunuşu ve Anlamı

   "Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha uktedi ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim"
   "Allah'ım! Efendimiz, Önderimiz Muhammed (S.A.V)'e salat ve selam eyle ki, Sen müşkillerimi bu salat yüzünden çözer, sıkıntılarımı bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan beni bu sebeple kurtarır, yanılıp sürçtüğümde beni bu yüzden bağışlar ve ihtiyaçlarımı bu salat sebebiyle giderirsin."
   Salavatı Mecule

   Salavatı Mecule Okumanın Faydaları

   Çözülmez düğümleri çözen, salavat diye anılıyor, bu salavat. Her türlü olmazı oldurur denilmektedir. Deneyin ki ne kaybedersiniz, olmasa bile peygamberimize salavat getirmiş olursunuz. Bir kimse sabah namazından önce veya yatsı namazından sonra yahut da uykusundan uyanır uyanmaz yukarıdaki salavat-ı şerifeyi (51) defa okuyup arkasından Allah rızası için iki rekat namaz kılsa ve kılınan namazın birinci rekatında Fatiha ile Elem neşrah leke'yi, ikinci rekatta da Fatiha ile birlikte "Kul ya eyyühel kafirun" ve "İza cae nasrullah" surelerini okusa, Yüce Allah (CC) o kimsenin kıldığı bu namazın her rekatı için yüz şehit sevabı verir. Kıraat olarak okunan, her ayet için bir köle azadı sevabı ihsan eder. Bu namazı kılan kimsenin kıyamete kadar amel defteri kapanmaz, her günü için hac ve umre sevabı kadar durmadan kendisine sevap yazılır. Vefat ettiğinde o kimseye melekler şehit muamelesi yaparlar. O kimseler cennette de İbrahim Aleyhisselam'a komşu olurlar. Abdestli okumanız seccade başında okumanız daha makbuldür. Abdestsiz de tabi olabilir, ama duanın usulüne uygun okunmasına kabulüne etkilidir. İnşallah dertlerinize deva olur. Dua ederken Rabbim senden bilir senden isterim demek daha güzeldir. Niyetinizi buna göre getirirseniz Kabul olur İnşallah.
   • Maddi manevi sıkıntılar
   • Evlilik isteği
   • Rızık için
   • Huzur ve mutluluk için
   • Herhangi bir istek için

   Salavat hazinemizi genişletmek ve Efendimizin şefaatine nail olmak için bol bol Salavat okuyalım. "Amin"

   ]]>
   Salavat Anlamı https://www.salavat.gen.tr/salavat-anlami.html Tue, 04 Dec 2018 20:44:10 +0000 Salavat anlamı; Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i anmak O'na selam göndermektir.Salavat Örnekleri NelerdirAleyhisselam:Manası: Allah'ın selamı, onun üzerinde olsun anlamına geli Salavat anlamı; Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i anmak O'na selam göndermektir.

   Salavat Örnekleri Nelerdir

   • Aleyhisselam:

   Manası: Allah'ın selamı, onun üzerinde olsun anlamına gelir.

   • Aleyhissalatu vesselam:

   Manası: Allah'ın salatu selamı onun üzerinde olsun anlamına gelir.

   • Sallahu aleyhi ve sellem:

   Manası: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin anlamına gelir.

   • Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed:

   Manası: Allah'ım ! ( peygamberimiz ) Hz Muhammed'e ve aline (evladu iyaline )rahmet eyle anlamına gelir.

   • Allahumme salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala alihi sahbihi ve sellim

   Manası: Ey Allah'ım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle. ( Rahmet et, selametlik ver. )

   Salavat Anlamı

   Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e salatu selam getirmek için sadece '' Allahümme salli ala Muhammed '' demek de yeterlidir. Ancak pek çok salavat çeşidi vardır. Bunların arasında en meşhur olanları namazdan tahiyyattan sonra okunan salli ve barik dualarıdır.

   '' Allahümme salli ala Muhammedi'in ve ala ali Muhammedin, kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahim'e  ala ali İbrahiöe, inneke hamidun mecid. ''

   Salavat Konusunda Peygamberimizin Hadisleri:

   '' Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salat ve selam edin. Çünkü nerede olsanız salat ve selamınız bana ulaşır.'' ( Ebu Davud, menasik:97 )

   '' Günlerinizin en üstünü cuma günüdür. O gün bana çok salat ve selam getirin. Çünkü sizin salat ve selamlarınız bana sunulur.'' ''Ey Allah'ım Elçin ölüp de senden bir iz kalmadıktan sonra salat ve selamlarımız sana nasıl sunulur'' Peygamberimiz buyurdu ki: '' Allah, peygamberlerin cesetlerini  çürümeyi toprağa yasaklamıştır.'' ( Ebu Davud, Salat:201.)

   '' Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır; ümmetimin selamlarını bana ulaştırırlar. '' ( Müstedrek, 2:456, no. 3576 )

   ]]>
   Salavat Nedir https://www.salavat.gen.tr/salavat-nedir.html Tue, 04 Dec 2018 21:49:29 +0000 Salavat nedir, Hz. Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan duadır. Kur'an'da Allah ve meleklerin Hz. Muhammed'e salavat okuduğu belirtilerek, inanan kişilerin de ona salavat ve selam okumaları öğ Salavat nedir, Hz. Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan duadır. Kur'an'da Allah ve meleklerin Hz. Muhammed'e salavat okuduğu belirtilerek, inanan kişilerin de ona salavat ve selam okumaları öğütlenir. Bu nedenle Müslümanlar namaz içinde tahiyata oturunca, namazdan sonraki dualarda, çeşitli nedenlerle yapılan dua törenlerinde ve Hz. Muhammed'in adını yazarlarken ya da söylerken Peygamber'e salavat ve selam okumayı gelenek haline getirmişlerdir. Buna salavat-ı şerife ya da kısaca salavat denmektedir. Peygamberimiz (S.A.V)'e yapılan dua, istiğfar, rahmet gibi anlamlara gelen bir terimdir, salavat. Belirli vakitlerde, Kur'an'da emredildiği tarzda Hz. Peygamber (S.A.V) 'in tarif ettiği şekilde yapılan ibadet olarak bilinir. Allah'ın salat etmesi rahmet etmek, meleklerin ve bizim  salat etmemiz de onun için rahmet duası etmek anlamına gelir. Onun rahmete erişmesi ise, ümmeti olarak bizim rahmete erişmemiz demektir. Çünkü hayatı boyunca görüldüğü gibi onun bütün kaygısı ümmetinden ibarettir. Bir gece sabaha kadar ümmeti için Rabbine yakardıktan sonra Allah ona Cebrail ile "Biz seni ümmetin hakkında hoşnut edeceğiz. ve asla üzmeyeceğiz" şeklinde haber yollamıştır. Allah'ın Resulü ile çok yakın ve sıcak bir ilişki içinde bulunmaya davet ettiren ve pekiştiren en önemli vasıtadır.

   Salavat Getirmenin Fazileti, Ey iman etmiş olanlar, "Allahümme salli" Kur'an'da Allah ve melekleri şüphesiz Peygambere salat ediyorlar. Siz de onu kutsayın (salavat getirin) ve tam bir teslimiyetle selam verin. (kendinizi O'nun rehberliğine teslim edin. Buyurulmaktadır. Hz. Peygamber'in ismi her işitildiğinde veya anıldığında salat getirip getirilemeyeceği hususunda bazı alimler, bir yerde, Hz. Peygamber'in adı ne kadar anılırsa anılsın bir defa salat edilmesi yeterlidir derken, bilgilerin çoğunluğu ise, Hz. Peygamberin hadislerini rivayet ederken, sözleriyle, halleriyle en büyük saygıyı göstermişlerdir, öğrenim sırasında da Hz. Hz. Peygamber'in adı ne kadar çok anılırsa anılsın, her anıldıkça, "Sallallahü aleyhi ve sellem" diyerek saygılarını göstermişlerdir.

   Salavat Nedir

   Salavat Getirmenin Önemi, Bilindiği üzere Efendimiz (S.A.V) Hazretleri'nin adı anıldığında duyan her Müslüman'ın salavat getirmesi ihmal edilemez. Bu görev bir vefa borcudur. Nitekim Kuran-ı Kerim'de şöyle buyurulur, Salavatı Arapça okunuşu ve Türkçe (meali) anlamı,

   • Aleyhisselam, Allah'ın selamı onun üzerine olsun.
   • Aleyhissalatu vesselam, Allah'ın salatu selamı onun üzerine olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Ala Ali seyyidina Muhammed.
   • Sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'u Teala, Ona salatu selam etsin.
   • Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, Allahım! (peygamberimiz) Hz. Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.
   • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Ey Allah'ım Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle. (Rahmet et, selamlık ver.)
   • Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrebe indeke yevmel'kıyameti, Ey Allah'ım Hz. Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere (makam-ı Mahmut'a) indir.
   • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati, Allah'ım! kulın ve Resulun Hz. Muhammed'e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet et.
   • Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahim, İnneke hamidun mecid, Ey Allah'ım, Hz. Muhammed'e ve O'nun aline salat et. Hz. İbrahim (A.S)'a ve aline salat ettiğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin, (Öğütülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yalnız sensin)
   • ]]> Salavat Getirmek https://www.salavat.gen.tr/salavat-getirmek.html Wed, 05 Dec 2018 14:50:30 +0000 Salavat getirmek, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (sav) anmak ve O'na selam göndermektir. Peygamberimiz üzerime salavat getirirseniz, Allah da (c.c) sizin üzerinize salavat getirir demiştir. Allah'ın Resulüne salava Salavat getirmek, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (sav) anmak ve O'na selam göndermektir. Peygamberimiz üzerime salavat getirirseniz, Allah da (c.c) sizin üzerinize salavat getirir demiştir. Allah'ın Resulüne salavat getirmek, en bereketli, en faziletli olan, saadeti dareyn için en faydalı ibadetler arasındadır. Hakkıyla yapıldığında sevabı da çok fazladır. Amelleri tahrir eder, yapılan hataları örter, kişilerin manevi derecelerini yükseltir.

    Salavat getirmek için sadece "Allahümme salli ala Muhammed" demek de yeterlidir. Ancak bunun yanı sıra pek çok salavat çeşidi bulunmaktadır. Bunların arasında en çok okunanlar arasında, namazlarda tahiyyattan sonra okunan salli ve barik duaları yer alır. Bu çok kıymetli sözleri içeren eden salavat, Peygamberimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) adının geçtiği zamanlarda söylenmesinin dışında, ayrıca zikir olarak da söylenmektedir. Hz. Muhammed'e salatu selam getirmek, hem Allah'ın rahmetini hem de meleklerin dua ve istiğfarını kazanmak için vesile olacağına göre, bu olanağı ve fırsatı iyi değerlendirmek gerekmektedir.

    Salavat Getirmek

    Salavat örnekleri nelerdir

    • "Aleyhisselam"  Manası; Allahın selamı, onun üzerine olsun.
    • "Aleyhissalatu vesselam" Manası; Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.
    • "Sallallahu aleyhi ve sellem" Manası; Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.
    • "Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed" Manası; Allah'ım! Peygamberimiz Hz. Muhammed'e ve evladu iyaline rahmet eyle ya rabbim.
    • "Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim" Manası; Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz olan Muhammed'e evladu iyaline ve ashabına salatu selam eyle. O'na rahmet et, selametlik ver.
    • "Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi' adedi ilmike " Manası; Ey Allahım ! efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz. Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.
    • "Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira" Manası; Allah'ım melevan,asaran,cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (S.A.V.) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı selam ulaştır.
    • "Allhumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain" Manası; Allahım ! Hz. Muhammed'e (S.A.V.) Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İsa(A.S.V.) ve bunların arasında ( gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.
    • "Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulike ve alel'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati" Manası; Allahım ! kulun ve Resulun Hz. Muhammed'e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, Müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.
    • "Allahumme Salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahumme belliğ minni tehiyyeten ve selama" Manası; Ey Allahım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz. Muhammedin ruhuna, cesedler içinde Hz. Muhammedin (A.S.V.) cesedine, kabirler içinde Hz. Muhammedin (A.S.V.) kabrine salatu selam eyle Allahım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.V.)'in aziz ruhuna vasıl eyle (ulaştır).
    ]]>
    Salavatı Kübra https://www.salavat.gen.tr/salavati-kubra.html Thu, 06 Dec 2018 10:23:22 +0000 Salavatı Kübra, okunmasında çeşitli faydaları olan ve kişilere huzuru aralayan bir duadır. Her kim bu duayı bırakmadan düzenli olarak okursa Allah ona çeşitli ikramlarda bulunacaktır. Pek çok salavat çeşidi var, a Salavatı Kübra, okunmasında çeşitli faydaları olan ve kişilere huzuru aralayan bir duadır. Her kim bu duayı bırakmadan düzenli olarak okursa Allah ona çeşitli ikramlarda bulunacaktır. Pek çok salavat çeşidi var, ancak aralarında bulunan en büyük salavat, salavat-ı Kübra'dır.

    Salâvatı Kübra duasının okunmasında ki hikmetleri;

    • Sürekli okunması halinde Allah (c.c) kişilere bol rızık ve zenginlik verir
    • Salâvatı Kübra duası, hafızayı kuvvetlendirir ve ruhsal gücü sağlamlaştırır
    • Kutsal toprakları gitmek isteyen kişilerin çok sık okuması gerekir
    • Perşembe günü eğer kuşluk vaktinde bu dua okunursa dilekler yerine getirilir
    • Muhabbet etmek istenen kişiye karşı bu salâvatı Kübra 11-45 kere okunursa muhabbet artar
    • Sıkıntı bir dönemden ve ağır borçlardan kurtulmak için her namazın arkasından okunması fayda sağlar
    • Düşmanı mağlup etmek için 100 defa okunmasında gerekir
    • Gizemli sırlara kavuşmak ve kalp gözünün açılması için Allahın 99 isminden ya latif kelamının 1000 kere okunması ve ardından salâvatı Kübra’nın 3 kere okunması gerekir
    • Çeşitli hastalıklardan kurutulmak ve tedaviye kavuşmak için sürekli okunmasında fayda var
    • Devamlı okuyan kişilere büyü ve sihir işlemez, aynı zamanda feraha kavuşur
    • Aile içinde olan tatsızlıkların giderilmesi ve huzura kavuşmak için okunmasında yarar var
    Salavatı Kübra

    Salavatı Kübra duası ( büyük salavat)

    Bismillahirrahmanirrahim
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyiden nebiyyin
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sadikiyn
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyider rakiiyn
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sacidiyn
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaidiyn
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaimiyn
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel musalliyn
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidez zakiriyn
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyideş şahidiyn
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evveliyn
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel ahiriyn
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasulallah
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallah
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ekramehullah
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Azzemehullah
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Şerrefehullah
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men ezherehullah
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya menih terahullah
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Savverahullah
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Abedellah
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hayra halkıllah
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hateme rusulillah
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sultanel enbiya
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Burhanel esfiya
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mustafa
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mu’alla
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mücteba
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müzekki
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mekkiyyü
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Medeniyyü
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Arabiyyü
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Kureşiyyü
    Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Haşimiyyü
    Elfu]]> Salavatı Tefriciye https://www.salavat.gen.tr/salavati-tefriciye.html Fri, 07 Dec 2018 04:38:48 +0000 Selati Tefriciye Arapça Okunuşu; “Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve t Selati Tefriciye Arapça Okunuşu;

    “Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek”
    Amin.

    Selati Tefriciye Anlamı

    “Allah’ım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”

    Selati Tefriciye Neden Okunur

    Selati Tefriciye duası, birçok ihtiyaç ve problemlerden çarçabuk kurtulmak amacı ile okunur. Okunma amaçları;

    • Hastalık
    • Gam ve keder
    • Sıkıntı
    • Üzüntü
    • Uğranılan haksızlıktan kurtulmak
    • Zulüm
    • Borçtan kurtulma gibi nedenler olarak sıralanabilir. 
    Bu sıralanan sıkıntılardan kurtulmak için selati terficiye duası bol bol okunursa, okunan selavatın hikmeti ile ve Allah’ın izniyle kişi her türlü sıkıntısından kurtulur. Ancak bu dua Allah’a samimiyet ve inanç içinde okunmalı ve beklentiler yalnızca Allah’tan dilenmelidir. Bu dua sayesinde çoğu kişi isteğine nail olmuş, borç ve hastalık gibi birçok sıkıntısından kurtulmuştur.
    Salavatı Tefriciye

    Selati Tefriciye duasının 4444 defa okunmasının çok faziletli olduğu bilinmektedir. 4444 defa okumak kişi için zor olacağından başka insanların yardımı ile okumak gerekir. Dualardan istenilen etkiyi alabilmek için duanın kaç kere okunması gerekiyorsa o sayıda okumak ve diğer koşullara da uymak önemlidir.

    ]]>
    Salavat-ı Fetih https://www.salavat.gen.tr/salavat-i-fetih.html Fri, 07 Dec 2018 04:58:59 +0000 Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ RESûLALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HABiBALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HALİLALLAH Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SAFİYYALLAH Essalâtü vesselâmü Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ RESûLALLAH

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HABiBALLAH

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HALİLALLAH

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SAFİYYALLAH

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NECİYYALLAH

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HAYRE HALKİLLAH

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MENİHTAREHULLAH

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MEN ZEYYENEHULLAH

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MEN ERSELEHULLAH

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MEN ŞERREFEHULLAH

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MEN AZZEMEHULLAH

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MEN KERREMEHULLAH

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SEYYİDELMÜRSELİN

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ İMAMELMÜTTEKûN

    Salavat-ı Fetih

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HATEMENNEBİYYİN

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ ŞEFi ELMÜZNİBiN

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ RESûLE RABBİL ALEMiN

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SEYYİDEL EVVELiN

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SEYYİDİL AHİRiN

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ KAİDEL MÜRSELiN

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ ŞEFİAL ÜMMETİ

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ AZİMEL HİMMETİ

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ HAMİLE LİVAİL HAMD

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SAHİBE MAKAMİL MAHMûD

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SûKİYEL HAVZIL MEVRûD

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ EKSERENNû‚Sİ TEBEAN YEVMEL KIYAMETİ

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ SEYYİDİ VELEDİ ADEM

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ EKREMEL EVVELİNE VEL AHİRİN

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ BEŞİR

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NEZİR

    Essalâtü vesselâmü (aleyke) Ya‚ DAİYELLAHİ BİİZNİHİ VESSİRACİL MÜNİR

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NEBİYYERRAHMETİ

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ NEBBİYYETTEVBETİ

    Essalâtü vesselâmü aleyke Ya‚ MUKAFFİ ESSALATİ]]> Salavât-ı Semâniye https://www.salavat.gen.tr/salavat-i-semaniye.html Fri, 07 Dec 2018 23:34:37 +0000 Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte, Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey' Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte,

    Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte,

    Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey'in,

    Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e külle şey'in,

    Salavât-ı Semâniye

    Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke,

    Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahsâ kitâbüke,

    Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke,

    Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahâta bihî ılmüke. Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ

    Muhammedin fî evveli kelâminâ,

    Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsatı kelâminâ,

    Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ.]]>
    Salaten Tüncina https://www.salavat.gen.tr/salaten-tuncina.html Sat, 08 Dec 2018 06:49:25 +0000 Selaten Tüncina; Bu duayı düzenli olarak okumayı alışkanlık haline getiren kişiler belalardan emin olur, kendine gelebilecek musibetlerden korunur, isteklerine daha çabuk kavuşur ve rızkı daha kolay ve bol olur.

    Selaten Tüncina; Bu duayı düzenli olarak okumayı alışkanlık haline getiren kişiler belalardan emin olur, kendine gelebilecek musibetlerden korunur, isteklerine daha çabuk kavuşur ve rızkı daha kolay ve bol olur.

    Selaten Tüncina Okunuşu

    "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tünciinâ bihâ min cemî'ıl-ehvâli ve'l âfât. Ve takdıy lenâ bihâ cemî'alhacât ve tütahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyi'ât ve terfeunâ bihâ ındeke a'led-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa'l gayât. Min cemî'ıl-hayrâti fi'l-hayâti ve ba'del-memât. Amin Ya Mucibe’d-deavad. Amin Velhamdü lillahi Rabbi’l-alemin."

    Salaten Tüncina

    Selaten Tüncina Anlamı

    "Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salat et. Bu salavat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salavat hürmetine yerine getirsin, bizi bütün günahlardan bu salavat hürmetine temizlesin, o salavat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltsin, o salavat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah-u Tealâ bize kâfidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır."

    ]]>
    Salavatlar ve Örnekleri https://www.salavat.gen.tr/salavatlar-ve-ornekleri.html Sat, 08 Dec 2018 13:46:23 +0000 “Salavat” Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i (sav) anmak, O’na selam göndermektir. Aşağıda “salavat” örnekleri bulunmaktadır. Aleyhisselam Manası: Allahın selamı, onun üzerine olsun. “Salavat” Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i (sav) anmak, O’na selam göndermektir. Aşağıda “salavat” örnekleri bulunmaktadır.

    Aleyhisselam
    Manası: Allahın selamı, onun üzerine olsun.


    Aleyhissalatu vesselam
    Manası: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.


    SallAllahu aleyhi ve sellem
    Manası: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.


    Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed
    Manası: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.


    Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
    Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)


    Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti.
    Manası: Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut'a) indir.


    Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil'kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

    Manası: Ey Allahım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.

    Salavatlar ve Örnekleri


    Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi'adedi ilmike
    Manası: Ey Allahım ! efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.


    Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira.
    Manası: Allah'ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (S.A.V.) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.


    Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain.
    Manası: Allahım ! Hz.Muhammed'e(S.A.V.) Hz.Adem, Hz.Nuh,Hz.İbrahim,Hz.İsa(A.S.V.) ve bunların arasında (gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.


    Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati.
    Manası: Allahım ! kulun ve Resulun Hz.Muhammed'e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.


    Allahumme Salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahhumme belliğ minni tehiyyeten ve selama.
    Manası: Ey Allahım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz.Muhammedin ruhuna, cesedler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V) cesedine, kabirler içinde Hz.Muhammedin (A.S.V.) kabrine salatu selam eyle. Allahım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.V.)'in aziz ruhuna vasıl eyle (ulaştır).


    Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala İbrahime, ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid.
    Manası: Ey Allahım! Hz.Muhammed'e zevcelerine ve soyuna rahmet et. Hz.İbrahime rahmet ettiğin gibi. Hz.Muhammed'e, zevcelerine ve soyundan gelenlere bereket ver. Hz. İbrahime bereket verdiğin gibi. Gerçek ki, Sen, Hamidsin(Öğülmüş yanlız sensin) Mecidsin (şan ve şeref sahibisin).


    Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Mu]]>
    Salavat Nasıl Getirilir https://www.salavat.gen.tr/salavat-nasil-getirilir.html Sun, 09 Dec 2018 03:40:54 +0000 Salavat nasıl getirilir, salavat peygamberimizi (s.a.v.) anmak, ona selam göndermek demektir. Peygamberimiz hadislerinde bu konuya değinmiştir. Demiştir ki; "Kabrimi bayram yerine çevireceğinize, bana salat ve selam ediniz Salavat nasıl getirilir, salavat peygamberimizi (s.a.v.) anmak, ona selam göndermek demektir. Peygamberimiz hadislerinde bu konuya değinmiştir. Demiştir ki; "Kabrimi bayram yerine çevireceğinize, bana salat ve selam ediniz. Çünkü siz nerede olursanız olun, salat ev selamınız bana ulaşacaktır."  Yine demiştir ki; "Bana günlerin en üstününde salat ve selam. Sizin salatınız ve selamınız bana sunulur." Ey Allah'ın elçisi, sen öldükten sonra salat ve selamımız sana nasıl sunulacak Bunun üzerine peygamberimiz; "Allah peygamberlerin naaşlarını çürütmeyi toprağa yasak koymuştur."  

    Salavat getirmenin önemi nedir

    Hz Muhammed'in (s.a.v.) adı anıldığı zaman Müslümanların salavat getirmesi ihmal edilmemesi gereken görevler arasındadır. Bu unutulmaması gereken bir vefa borcudur. Kuran'ı Kerim'de bu konuda, "Allah ve melekleri Peygambere salat eder. Ey iman eden Müslümanlar siz salat edin ve teslimiyet içerisinde selam verin." Allah'ın peygamberimize salat etmesi rahmet etmek anlamında, meleklerin ve bizlerin salat etmesi rahmet duası olmaktadır. Peygamberimizin rahmete erişmesi, ümmetinin yani bizlerin rahmete erişmesi demektir. Tüm hayatını ümmetini düşünerek harcamış olan peygamberimiz bir gece ümmeti için sabaha kadar Allah'a yalvarmış, Allah'ta ona Cebrail kanalıyla, " Biz seni ümmetin için üzmeyeceğiz, seni her zaman hoşnut edeceğiz." demiştir. İsra suresinin 79. ayetinde peygamberimize "övülmüş makam" adı altında şefaat makamı verileceği müjdelenmiştir. Bu Allah'ın bizi Resulü ile iyi ilişkiler içinde olmaya daveti olarak yorumlanmalıdır. Salavat bu sebeplerle peygamberimizle aramızda bu ilişkiyi kuran ve pekiştiren bir köprüdür. Bu dualar peygamberimize özel olduğundan, Yüce Rabbimiz bununla yapılan duaları da kabul eder. 

    Salavat Nasıl Getirilir

    Salavat örnekleri nelerdir

    • Aleyhisselam
    • Sallallahu aleyhi ve sellem
    • Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed
    • Allahümme salli ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
    • Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti
    • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil'kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

    Salavat hakkındaki hadislerden örnekler

    • Şefaatime layık olacak olan, bana çok salavat okuyandır.
    • Kıyamet günü bana yakın olacak olan, çok salavat getirendir.
    • Günde yüz salavat getiren, kıyamette şehitlerle birlikte olur.
    • Bana salavat getirene, melekler salat eder. Salavatı devamlı yapana, meleklerde sürekli salat eder.
    • İsteği az olan az, çok olan çok salavat getirsin.
    • Bana çok salavat okuyanın dertleri biter, günahları affedilir.
    • İsmim anıldığında, salavat okumayan, zelil olsun.
    • İsmim anıldığında salavat getirmeyen, cimrilerin en cimrisidir.
    • Her kim kitabına ismimin yanına salat ve selam yazarsa, ismim kitapta olduğu sürece, melekler ona istiğfar eder. 
    ]]>
    Salavat https://www.salavat.gen.tr/salavat.html Thu, 23 Jan 2020 04:10:27 +0000 Salavat, Salavat, peygamber Efendimiziz Hazreti Muhammed'i (S.A.V) anmak, O'na selam göndermektir. Bilindiği üzere Efendimiz (S.A.S) Hazretleri'nin adı anıldığında duyan her Müslüman'ın salavat getirmesi ihmal edilmez b Salavat, Salavat, peygamber Efendimiziz Hazreti Muhammed'i (S.A.V) anmak, O'na selam göndermektir. Bilindiği üzere Efendimiz (S.A.S) Hazretleri'nin adı anıldığında duyan her Müslüman'ın salavat getirmesi ihmal edilmez bir görevi unutulmaz bir vefa borcudur. Nitekim Kur'an'ı Kerim'de şöyle buyurulur; Hz. Peygamber için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının O'nun üzerine olması dileğini dile getiren dualara denir. Salavat, salat kelimesinin çoğuludur ve genellikle "Allahümme salli" diye başlar. Kur'an'da "Allah ve melekleri şüphesiz Peygambere salat ediyorlar. (O halde) ey iman etmiş olanlar, siz de onu kutsayın (salavat getirin) ve tam bir teslimiyetle selam verin (kendinizi O'nun rehberliğine teslim edin"

    Salavat-ı Rahmeti, Peygamber'e Allah'ın salat etmesi rahmet etmek, meleklerin ve bizim salat etmemiz de onun için rahmet duası etmek anlamına gelir. Onun rahmetine erişmesi ise ümmeti olarak bizim rahmete erişmemiz demektir. Çünkü hayatı boyunca görüldüğü gibi onun bütün kaygısı ümmetinden ibarettir. Bir gece sabaha kadar ümmeti için Rabbine yakardıktan sonra Allah ona Cebrail ile "Biz seni ümmetin hakkında hoşnut edeceğiz ve asla üzmeyeceğiz" şeklinde haber göndermiştir. Ayet de ona "Övülmüş Makam" adıyla şefaat makamının verileceği müjdelenmiştir ki, bu durum bizi Allah'ın Resulü ile çok yakın ve sıcak bir ilişki içinde bulunmaya davet etmektedir. İşte salavat onunla bizim aramızda bu sıcak ilişkiyi kuran devam ettiren ve pekiştiren en önemli bir vasıtadır.

    Salavat

    Salavat Örnekleri Arapça ve Türkçe Anlamı

    • Aleyhissalatu vesselam, Allah'ın salatu selamı onun üzerine olsun.
    • SallAllahu aleyhi ve sellem, Allah'u Teala, Ona salatu selam etsin.
    • Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, Allahım! (peygamberimiz) Hz. Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.
    • Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed, Allahım! Efendimiz, mihmandarımız, rehberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'e, ailesi ve ashabına rahmet eyle ve bereketler ihsan eyle.
    • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Ey Allahım! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle. (Rahmet et, selametlik ver.)
    • Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti, Ey Allahım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere (makam-ı Mahmut'a) indir.
    • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil'kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Ey Allahım! kalplerin doktoru ve devası, vücutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e (S.A.V) aline ve ashabına salatu selam eyle.
    • Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adedi ilmike, Ey Allahım! efendimiz Hz. Muhammedin (S.A.V) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.
    • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira, Allah'ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (S.A.V) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.
    • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin. Salevatullahi ve selamu ve selamuhu aleyhim ecmain, Allahım! Hz. Muhammed'e (S.A.V) Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim,Hz. İsa (A.S.V) ve bunların arasında (gelmiş geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.
    • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muslimine vel'muslimati, A]]>